vår 2019

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt - 10 stp

Sist endret: 13.11.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Nettbasert | Annet |

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte enkeltemner.

Innhold

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det legges vekt på å utvikle kunnskap som øke kandidatens forståelse av det å lede flerfaglige team i ulike omgivelser.

Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kandidaten skal ha bred kunnskap om sentrale teorier, prosesser og utfordringer knyttet til prosjektledelse gjennom å bli presentert for ulike tema relatert til ledelse av menneskelige ressurser.
  • Kandidaten skal ha kunnskap om prosjektledelse som fag, herunder fagets historie, tradisjoner og plass i samfunnet.
  • Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan ledelse kan utøves i ulike og til dels komplekse kontekster, hva det innebærer å lede og jobbe sammen i team samt betydningen av kommunikasjon i prosjekt.

 

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal etter fullført emne kunne bruke sin kunnskap om ledelse av mennesker i prosjekt til å utøve prosjektledelse på en måte som ivaretar og utvikler de menneskelige ressursene i prosjektet.
  • Kandidaten skal forstå og beherske sentrale begreper i faget og bruke disse for å formidle og drøfte problemstillinger knyttet til formidling og utøvelse av faget.
  • Kandidaten skal kunne reflektere over sin ledelsespraksis og gjøre vurderinger av i hvilken type ledelse som egner seg for ulike problemstillinger og måloppnåelse i forskjellige omgivelser.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og vurdere hvert prosjekt i forhold til eierskap, kompetansen i prosjekt teamet, formål, mål og interessenter.
  • Kandidaten har utviklet en overordnet forståelse for hva det vil si å lede mennesker med ulik kompetanse i prosjekt og kunne utveksle kunnskap og erfaringer med andre innenfor samme fagområdet.
  • Kandidaten kan reflektere over sin ledelse og hvordan denne påvirker prosjektansatte, prosjekteier, interessenter, mål og formål.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er delt opp i kortere moduler (lunsj til lunsj) som inneholder for eksempel streaming av forelesninger, videoundervisning og andre nettbaserte aktiviteter. Sentral teori er knyttet til ledelse, samarbeid og samskapning, læring og innovasjon.

Emnet gjennomføres som nettundervisning, men det er mulig å følge forelesninger også på campus. Modulene tas derfor opp slik at man kan se dem på emnets læringsplattform når man selv ønsker. Arbeidsformer vil være forelesninger og annet ferdiginnspilt materiale, oppgaveløsning i grupper og innsendelse av arbeidskrav. Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har kjennskap til teknologi og tilgang til internett.

Eksamen

Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. Arbeidskrav gjøres fortrinnsvis i grupper med inntil 5 deltakere.

Arbeidskrav leveres via UiT sin digitale læringsplattform innen oppgitt frist. Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2043F Ledelse av prosjekt 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart. Sjekk også ut UiT`s pensumside for andre løsninger: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=582078&dim=179018
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett