Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det legges vekt på å utvikle kunnskap som øke kandidatens forståelse av det å lede flerfaglige team i ulike omgivelser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte enkeltemner.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag»

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Eksamen

Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. Arbeidskrav gjøres fortrinnsvis i grupper med inntil 5 deltakere.

Arbeidskrav leveres via UiT sin digitale læringsplattform innen oppgitt frist. Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Vi gjør oppmerksom på at digital eksamen normalt kun gjelder våre campus grunnet regelverk rundt disse. Ved studiesenterne går eksamen på papir.

 

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved campus.


Dato for eksamen

En skriftlig prøve Vadsø 03.06.2019;En skriftlig prøve 03.06.2019;En skriftlig prøve Oslo 03.06.2019;En skriftlig prøve Finnsnes 03.06.2019;En skriftlig prøve Storslett 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2017 Prosjektledelse, fordyping 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Canvas ved semesterstart. Alle publiserte pensumlister kan også søkes opp via pensumlistesystemet Leganto.
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett