vår 2019

MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekonpetanse + mattematikk R1+R2 og fysikk1.

Søknadskode 9391.

Innhold

Lineær algebra. Tallfølger og rekker. Konvergenstester. Potensrekker. Taylorrekker. Fourierrekker. Laplacetransformasjon.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskap

Kandidaten har:

  • Grundige kunnskaper om lineær algebra, egenverdier og egenvektorer og noen av deres anvendelser.
  • Gode kunnskaper om rekker og rekkeutviklinger og konvergensegenskapene til disse, og kjenner til hvordan disse kan brukes til å løse matematiske problemer. 
  • Gode kunnskaper om Laplacetransformasjon.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • Løse lineære likningssystemer.
  • Finne egenverdier og egenvektorer og kan buke disse til å løse matematiske og praktiske problemer.
  • Finne rekkeutviklinger til funksjoner og kan bestemme konvergensegenskapene til disse.
  • Bruke laplacetransformen til å løse differensiallikninger og systemer av differensiallikninger.
  • Resonnere matematisk og bruke digitale hjelpemidler til å løse matematiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Kandidaten har:

  • Forståelse for at matematiske metoder kan brukes til å beskrive og å forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger ved hjelp av matematikk.
  • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

60 timer forelesninger og 24 timer regneøving.

Eksamen

Skriftlig eksamen på 4 timer. Bokstavkarakter A - F.

5 av 6 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få tilgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 28.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart
Undervisning Vår 2019
Forelesning uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Øving Automasjon uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Øving Drone uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Øving Nautikk uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Øving Pro.tek/Sikk.miljø, VVS uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund