vår 2019
PRO-2002 Varmepumpende prosesser - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester.

Opptakskrav

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav: Som for ingeniørutdanning.

Anbefalte forkunnskapskrav: Emnet PRO-1002 Teknisk termodynamikk eller tilsvarende

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PG421-2 Varme- og strømningslære 2 5 stp
PG431 Industrielle kjøleprosesser 10 stp

Innhold

Kuldeanlegg og varmepumper: Kuldemedier, kuldebærere, kuldeprosesser og effektfaktor. Totalvurdering av energiforbruk. Ett-trinnsanlegg, kaskadeanlegg, flertrinnsanlegg, gass-sykluser som følger den omvendte Braytonprosessen, absorpsjonsanlegg med ammoniakk, kaskade kuldeprosesser med kuldemedium-blandinger. Industrielle prosesser for nedkjøling av naturgass til LNG.

Kompressorer, turbiner, varmevekslere, ekspansjonsventiler og varmevekslere. Regulering, dimensjonering, varmetap og kuldebehov. Tap i virkelige anlegg og energieffektiviserende tiltak. Isentropisk virkningsgrad og leveringsgrad til kompressorer. U-verdier og LMTD til varmevekslere. Fuktig luft og Mollier-diagram. Termodynamiske tabeller og diagrammer til kuldemedier. Bruk av dataverktøy som CoolPack, RnLib og CoolProp.


Anbefalte forkunnskaper

PRO-1002 Teknisk termodynamikk

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Har inngående kunnskaper om varmeoverføring og prosesser som benyttes i kuldeanlegg og varmepumper.
 • Vet hvordan varmepumper og vanlige kuldetekniske prosessanlegg er bygd opp.
 • Kjenner til industrielle kjøleprosesser av naturgass til LNG.

Ferdigheter:

 • Kan beregne kuldebehov, kjøleeffekt og energiforbruk til forskjellige typer kuldeanlegg.
 • Er i stand til å foreslå prosesser, utstyr og arbeidsmedier som egner seg til en bestemt nedkjøling eller oppvarming.

Kompetanse:

 • Har grunnleggende forståelse av varmepumper, industrielle kuldeanlegg og underliggende prosesser og utstyr.
 • Praktisk erfaring i laboratoriearbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Obligatoriske regneøvinger og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 5 obligatoriske regneøvinger. 4 av disse må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
 • Laboratoriearbeid og laboratorierapporter (2 stykker).

Eksamensform: 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator. Egne formelsider som er utarbeidet for emnet.

Sensurordning:

Ekstern sensor kombinert med intern sensor.


Pensum

Utdelte forelesningsnotater.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet