Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

PRO-2002 Varmepumpende prosesser - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester.

Studiepoengreduksjon

PG431 Industrielle kjøleprosesser 10 stp

Innhold

Kuldeanlegg og varmepumper: Kuldemedier, kuldebærere, kuldeprosesser og effektfaktor. Totalvurdering av energiforbruk. Ett-trinnsanlegg, kaskadeanlegg, flertrinnsanlegg, gass-sykluser som følger den omvendte Braytonprosessen, absorpsjonsanlegg med ammoniakk, kaskade kuldeprosesser med kuldemedium-blandinger. Industrielle prosesser for nedkjøling av naturgass til LNG.

Kompressorer, turbiner, varmevekslere, ekspansjonsventiler og varmevekslere. Regulering, dimensjonering, varmetap og kuldebehov. Tap i virkelige anlegg og energieffektiviserende tiltak. Isentropisk virkningsgrad og leveringsgrad til kompressorer. U-verdier og LMTD til varmevekslere. Fuktig luft og Mollier-diagram. Termodynamiske tabeller og diagrammer til kuldemedier. Bruk av dataverktøy som CoolPack, RnLib og CoolProp.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav: Som for ingeniørutdanning.

Anbefalte forkunnskapskrav: Emnet PRO-1002 Teknisk termodynamikk eller tilsvarende

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Obligatoriske regneøvinger og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamensform: 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator. Egne formelsider som er utarbeidet for emnet.

Sensurordning:

Ekstern sensor kombinert med intern sensor.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Utdelte forelesningsnotater.