vår 2019
TEK-1011 Anvendt mekanikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse Matematikk R1 og R2 og Fysikk1

Kode 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Emnet TEK-1013 Fysikk/kjemi for ingeniører eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PG403 Mekanikk 10 stp
PG401-2 Mekanikk 10 stp
ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk 8 stp
BYG-1500 Mekanikk og fluidmekanikk 8 stp
TEK-1111 Mekanikk og fluidmekanikk 8 stp

Innhold

Statikk: Kraftbegrepet. Resultanten av kraftsystemer. Dekomponering av krefter. Statisk moment og kraftpar. Momentteoremet. Statisk likevekt av plane kraftsystemer. Belastningstyper og opplagerbetingelser. Fritt-legeme-diagram og belastningsdiagram. Sammensatte konstruksjoner, kraft og motkraft, indre og ytre krefter, statisk bestemthet. Ledd og stive forbindelser. Aksialstaver og fagverk. Snittkrefter inkl. aksialkraft-, skjærkraft- og bøyemomentdiagram. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Masse- og flategeometri. Fluidstatikk.

Fasthetslære: Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Elementær bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning.  Utbøyningsformlene. Knekking. Torsjon. Bøyeindusert skjær og klipping. Flerakset spenningstilstand. Von Mises spenning.


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Forstår begrepene kraft, kraftpar, resultant og statisk likevekt, kraft/motkraft og indre/ytre krefter.
 • Er kjent med elementær bjelketeori.
 • Forstår hvordan ytre krefter påvirker en konstruksjon
 • Er kjent med materialspenninger og mekaniske materialegenskaper

Ferdigheter:

 • Kan anvende prinsippene for statiske likevekt for å bestemme ukjente kraftstørrelser på virkelige konstruksjoner
 • Er i stand til å finne dimensjonerende snittkrefter og beregne tilhørende materialspenninger.
 • Kan dimensjonere enkle konstruksjoner i forhold til materialstyrke, deformasjoner og stabilitet.

Generell kompetanse:

 • Innsikt i hvordan man bestemmer ukjente kraftstørrelser i statisk bestemte kraftsystemer.
 • Forstår hvilke forhold som bidrar til å gi styrke til en konstruksjon.
 • Forstå hvordan ulike konstruksjonselementer fungerer og hvordan disse kan modelleres og dimensjoneres.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2 x 2t forelesning og 2 t regneøving med veiledning per uke. Obligatoriske regneøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 5 av 6 obligatoriske regneøvinger

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator. Egne formelsider som er utarbeidet for emnet.


Pensum

Øistein Vollen, Mekanikk for ingeniører - statikk og fasthetslære.

Forelesningsnotater.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1011
 • Tidligere år og semester for dette emnet