Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

TEK-1011 Anvendt mekanikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester

Studiepoengreduksjon

TEK-1111 Mekanikk og fluidmekanikk 8 stp

Innhold

Statikk: Kraftbegrepet. Resultanten av kraftsystemer. Dekomponering av krefter. Statisk moment og kraftpar. Momentteoremet. Statisk likevekt av plane kraftsystemer. Belastningstyper og opplagerbetingelser. Fritt-legeme-diagram og belastningsdiagram. Sammensatte konstruksjoner, kraft og motkraft, indre og ytre krefter, statisk bestemthet. Ledd og stive forbindelser. Aksialstaver og fagverk. Snittkrefter inkl. aksialkraft-, skjærkraft- og bøyemomentdiagram. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Masse- og flategeometri. Fluidstatikk.

Fasthetslære: Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Elementær bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning.  Utbøyningsformlene. Knekking. Torsjon. Bøyeindusert skjær og klipping. Flerakset spenningstilstand. Von Mises spenning.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse Matematikk R1 og R2 og Fysikk1

Kode 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Emnet TEK-1013 Fysikk/kjemi for ingeniører eller tilsvarende.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2 x 2t forelesning og 2 t regneøving med veiledning per uke. Obligatoriske regneøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator. Egne formelsider som er utarbeidet for emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Øistein Vollen, Mekanikk for ingeniører - statikk og fasthetslære.

Forelesningsnotater.