høst 2018

BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp

Sist endret: 02.03.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta | Harstad | Narvik |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

 • Algebra
 • Envariable funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og integralregning
 • Aritmetiske og geometriske rekker
 • Finansmatematikk
 • Serie- og annuitetslån
 • Prislastisitet
 • Tovariable funksjoner
 • Cobb-Douglasfunksjoner
 • Lagranges metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Matematikkens relevans innenfor økonomifaget.
 • Skal kunne tilegne seg økonomisk teori med et visst matematisk nivå.
 • Formulere økonomiske sammenhenger matematisk og tolke matematiske resultater økonomisk.
 • Kunne forstå det matematiske begrepsapparatet brukt i økonomi.

Ferdigheter

Kandidat skal kunne:

 • Potensregning og faktorisering med anvendelser.
 • Ligninger og ulikheter av 1. og 2. grad samt drøfte enkle 3. grads uttrykk.
 • Løse ligninger med en eller to ukjente, samt ligninger av høyere orden.
 • Derivasjon (inkludert bruk av produkt, brøk samt kjerneregel).
 • Funksjoner og funksjonsdrøfting (polynom, brøk, eksponential og logaritme funksjoner).
 • Økonomiske funksjoner samt priselastisitet.
 • Finansmatematikk (nåverdi, sparing, lån, geometriske og aritmetiske rekker).
 • Integrasjon (inkludert enkle eksempler på bruk av substitusjon og delvis integrasjon).
 • Partiell derivasjon, drøfting av funksjoner med 2 variable, maksimering under bibetingelser og Lagranges metode.
 • Differensiering.

Generell kompetanse

 • Besitte grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å løse konkrete økonomiske problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi ved hjelp av matematiske metoder.
 • Analysere og tolke matematiske modeller.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne tilegne seg ny kunnskap knyttet til bruk av matematikk innenfor det økonomiske fagområdet.
 • Kunne selvstendig analysere økonomiske problemstillinger ved hjelp av matematikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Eksamen består av to deler.

Den første delen er en 2 timers skriftlig skoleeksamen som teller 1/3 av endelig karakter. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.
Den andre delen er en 4 timers skriftlig skoleeksamen som teller 2/3 av endelig karakter. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

De to delene må være bestått og vurderes samlet. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys en kontinuasjonseksamen på begge deleksamener påfølgende semester. Studenten går kun opp til den/de deleksamen/deleksamener som ikke er bestått. Resultat fra kontinuasjonseksamen kan inngå i sluttresultatet sammen med resultat fra ordinær eksamen. Ved et nytt ordinært eksamensforsøk, må begge eksamensdeler avlegges på nytt.

Skriftlig eksamen avholdes i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.

Arbeidskrav:

Studentene må bestå to obligligatoriske innleveringer for å få avlegge deleksamen 2.

Eksamensdato

Skriftlig 02.10.2018
Skriftlig 17.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap 5 stp
SOK-1001 Markeder, priser og økonomisk atferd 10 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 7.5 stp
SØ-101 Innføring i samfunnsøkonomi 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
ØS110 Grunnleggende matematikk 10 stp
ØS132 Matematikk for økonomer 10 stp
ØS130 Markede, priser og økonomisk atferd med matematikk 10 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 10 stp
ØKMAT Matematikk for økonomer 10 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
f.aman. Kjersti Karijord Smørvik
dosent Trond Arne Borgersen
inst.leder Jørund Haldor Greibrokk
f.aman. Eirik Eriksen Heen
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
f.aman. Eirik Eriksen Heen
h.lektor Ekaterina Chekanova
Forelesninger Harstad overing. Rikke Ditlefsen
uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
aman. Viggo Roald Andreassen
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
prof. Elsa Anita Solstad
rådgiver Tor Alvin Strand
f.aman. Eirik Eriksen Heen
f.aman. Trond Bottolfsen
uni.lekt. Roger Trøite
uni.lekt. Kristian Wærness
f.aman. Trude Høgvold Olsen
spes.bibl. Frid Jorun Aag
Forelesninger Narvik uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
f.aman. Eirik Eriksen Heen
Seminar Tromsø f.aman. Eirik Eriksen Heen
Seminar Harstad uni.lekt. Kristian Wærness