høst 2018

IDR-1212 Svømming, ballspill og vinteraktiviteter - 20 stp

Sist endret: 12.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrett og årsstudium idrett.

Innhold

Langrenn

 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø
 • Smøring og preparering av ski
 • Metodikk og treningsplanlegging i langrenn, arbeidskrav- og kapasitetsanalyse
 • Arrangement og langrenns historie
 • Skitur med vektlegging på orientering i vinterfjellet, enkel oppakning, turledelse og samarbeid.

 

Alpint (telemark)

 • Teknikk alpint (telemark): Grunnposisjon - kanting - belastning - dreining.
 • Metodikk og nybegynneropplæring.

 

Skileik

 • Oppgavestyrt og situasjonsstyrt undervisning.
 • Variert bruk av elementene i skileikanlegget.
 • Rammefaktorer for leik på ski.

 

Skøyter

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling på skøyter
 • Spilleøvelser løkkebandy - utendørs ballspillaktivitet, vinterstid
 • Undervisningsmetoder, organisering og progresjon i skøyteopplæring

 

Ballspill (fotball, volleyball, innebandy og basketball)

 • Spillets ide, hovedregler og sentrale begrep
 • Grunnleggende tekniske ferdigheter
 • Læring og trening
 • Ulike formidlingsmodeller for innøving av ferdighet

 

Svømming og livredning

 • Vanntilvenning
 • Metodikk og didaktikk for læring og utvikling av teknikk i utvalgte svømmearter
 • Svømmingens historie, bakgrunn, og rolle fra samfunnsvitenskapelig perspektiv
 • Livredning og HLR

Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå utvalgte idretters egenart
 • Analysere teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger relatert til de utvalgte  idrettsaktivitetene.
 • Tilpasse utvalgte idrettsaktiviteter til ulike alders- og prestasjonsnivå

           

Ferdigheter

 • Formidle teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger i utvalgte idrettsaktiviteter
 • Formidle idrettsaktivitetene som inngår i emnet for ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Utvikle egne ferdigheter i idrettsaktivitetene som inngår i emnet

 

Generell kompetanse

 • Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Tilpasse ulike treningsformer for å utvikle fysiske, tekniske og taktiske egenskaper i utvalgte idretter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, dvs utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.

Eksamen

Arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse i alle praktiske kurs. Hver student må gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene i hvert av de praktiske kursene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen.

Følgende ferdighetskrav stilles i de ulike idrettene:

 • Hver student skal gjennomføre to individuelle praktisk metodiske opplegg for studentgruppen.

Langrenn

 • Vise tilfredsstillende ferdighet i klassisk og fristil.
 • Dokumentere deltakelse (fullført resultat) i minst et skirenn i løpet av vinteren.
 • Delta på skitur i vinterfjellet.

 

Alpint/telemark

 • Vise tilfredsstillende ferdighet i å kjøre sammenhengende svinger i telemark eller alpint.

 

Skøyter

 • Gå angitt ferdighetsløype med ulike tekniske utfordringer innenfor gitt maksimaltid.
 • Delta på erfaringsinnhenting med barneidrett skøyter (må påregnes å gjennomføres på ettermiddagstid.)

 

Skileik

 • Delta i planlegging og gjennomføring av studentopplegg.

 

Ballspill (fotball, volleyball, innebandy og basketball)

 • Vise grunnleggende teknikker.
 • Vise spilleferdigheter og taktisk forståelse i spill.

 

Svømming og livredning

 • Tilfredsstillende visning og forklaring av sentrale elementer i crawl
 • Godkjent livredningstest.

 

Eksamen og vurdering

Hver student blir trukket ut i en idrett til en praktisk- metodisk eksamen. Det gis en karakter etter vurdering av disse tre delene:

 • Skriftlig plan
 • Praktisk gjennomføring
 • Muntlig eksaminasjon etter gjennomført aktivitet

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.

Timeplan

Pensum

Pensumlitteraturen vil foreligge ved studiestart.