høst 2018
IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Ferdighetsbyggende, overveiende praktisk.

Kan tas av enkeltemnestudenter.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1514 Grunnleggende data 5 stp
IGR1516 Statistikk 5 stp
ØAD1009-001 Grunnleggende statistikk og samfunnsvitenskapelig metode - del 1 5 stp
TEK-1112 Programmering med ingeniørfaglig anvendelse og statistikk 10 stp
ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk 5 stp

Innhold

Beregningsorienter programmering

Det er to moduler. Modul 1 utgjør 3 studiepoeng og Modul 2 utgjør 2 studiepoeng.

 • Modul 1: Programmering i MATLAB
  • Grunnleggende innføring i MATLAB
  • Hva er programmering, utvikling av programvare
  • Script og funksjoner
  • Valg og løkker
 • Modul 2: Microsoft Excel
  • Funksjoner og formler
  • Data, tabeller og grafer
  • Beregninger

Statistikk

Sannsynlighetsbegrepet

 • Kombinatorikk
 • Mengdelære
 • Stokastiske variable

Deskriptiv Statistikk

 • Sentralmål (gjennomsnitt, median, typetall etc.)
 • Visuell fremstilling med histogram
 • Stokastiske modeller og fordelinger
 • Kontinuerlige fordelinger: Normal, Eksponential, kji-kvadrat og Student-t
 • Diskrete fordelinger: Binomisk, Hypergeometrisk, Poisson

Statistisk analyse

 • Estimatorer og Konfidensintervall
 • Hypotesetesting
 • Korrelasjon og lineær regresjonsanalyse
 • Kji-kvadrat test


Hva lærer du

Emnet har to deler, "Beregningsorientert programmering" og "Statistikk".

Beregningsorientert programmering

Denne del skal gi forståelse forgrunnleggende programmering og verktøy til analyse.

Kunnskap

Kandidaten kan

 • beskrive regneark og numeriske beregningsprogramvare ala MATLAB som verktøy, disses anvendelser og begrensinger benyttet til beregninger og presentasjon av funksjoner og data
 • gjøre rede for hvordan regneark benyttes til databaseformål med filtrering og presentasjon av store datamengder
 • gjenkjenne og gjøre rede for grunnleggende programmeringsteknikk og datastrukturer
 • gjenkjenne og forklare bruken av variabler, operasjoner og funksjoner

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende grunnleggende teknikker innen praktisk programmering
 • anvende regneark for statistikk og for andre ingeniørmessige anvendelser
 • beskrive et matematisk problem i et programmeringsspråk
 • bruke programmeringsspråk for å lage program til matematiske og tekniske anvendelser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i grunnleggende programvareutvikling for å anvende dette til å løse enkle ingeniørmessige problemer
 • kan relatere programmeringskunnskap til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap

Statistikk

Denne delen skal bidra til å utvikle forståelse for hvordan data kan samles inn, bearbeides, tolkes, analyseres for å gi bedre grunnlag for beslutninger der usikkerhet er en sentral faktor.

Kunnskap

Kandidaten har

 • Kunnskap til å redegjøre for begrepet sannsynlighet og teknikker knyttet til beregning av sannsynlighet (mengdelære, kombinatorikk).
 • Grunnleggende kunnskap om deskriptive metoder og fordelinger (sentrale fordelinger, sentralmål, forventning og varians).
 • Grunnleggende forståelse av hvordan sannsynlighetsbegrepet og deskriptive metoder kan kombineres til statistisk analyse (estimering, hypotesetester og regresjon).

Ferdigheter

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:

 • Anvende grunnleggende teknikker for sannsynlighetsberegning.
 • Fremstille data visuelt slik at relevant informasjon kommer fram.
 • Kombinere kunnskap om sannsynlighet og modeller til å utvikle beslutningsgrunnlag i situasjoner med usikkerhet.
 • Benytte bergeningstekniske metoder i forbindelse med statistiske metoder under dataanalyse.

Generellkompetanse

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:

 • Forstå hvordan teoretiske matematiske modeller anvendes i praksis.
 • Være bevisst hvilke begrensinger og muligheter som ligger i teknisk statistisk databehandling.
 • Relatere statistikk og statistisk modellering til ingeniørfaglig problemløsing og bevisste etiske beslutninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Beregningsorientert programmering

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Statistikk

Forelesninger, oppgaveløsning og nettbasert multimedia innhold (E-læring)


Eksamen

Arbeidskrav

Beregningsorientert programmering

2 obligatoriske øvinger må vær godkjent

Statistikk

To av tre innleveringer må være godkjent før det gis anledning til å ta eksamen

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS), Bokstavkarkater.

Beregningsorientert programmering (50%)

2 karaktergivende digitale flervalgstester (e-test) under tilsyn; hjelpemidler opplyses spesifikt for hver test. Ved manglende vurdering på en av 2 e-tester må begge tester tas pånytt i neste kontinuasjonsperiode. Vurderingen vektes i forhold til vekttall med 3/5 på Modul 1 og 2/5 på modul 2.

Bokstavkarakter.

Statistikk (50%)

3 timers skriftlig eksamen

Godkjente hjelpemidler:

 •             Godkjent kalkulator som ikke kommuniserer med andre
 •              Ett håndskrevet A4 ark med egne notater

Bokstavkarakter.

Både vurdering fra Beregningsorientert programmering og Statistikk må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Kontinuasjons­eksamen

Ved stryk i deler er det tilstrekkelig med kontinuasjon i deler med stryk. Tidspunkt for kontinuasjon følger eksamensforskriftene og publiseres særskilt.


Pensum

Forbehold om endring.

Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning av Arild Wikan og Ørjan Kristensen,

MATLAB: Moduler publisert på LMS

Excel: Moduler publisert på LMS

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IGR1602
 • Tidligere år og semester for dette emnet