høst 2018
MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.Opptakskode 9391

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Søknadskode 9391.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DS107 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Grunnleggende funksjonslære. Derivasjon, integrasjon, komplekse tall, første og andre ordens differensiallikninger alle temaene er med anvendelser. Funksjoner av flere variabler.

Hva lærer du

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og evnen til å bruke matematikk som et verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet vektlegger regneferdigheter og anvendelser av derivasjon og integrasjon.

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Grunnleggende kunnskaper innenfor noen kjerneområder i matematikk, og som påfølgende emner i ingeniørutdanningen bygger på.
 • Grundig kunnskap innenfor kjerneområdene: derivasjon og integrasjon.
 • Gode kunnskaper innenfor områdene: første og andre ordens differensiallikninger.
 • Grunnleggende kunnskaper om funksjoner av flere variabler.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Har god regneferdighet og kan regne med relevante matematiske symboler og formler.
 • Kan anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer.
 • Kan sette opp og løse enkle differensiallikninger.
 • Minimere/maksimere funksjoner i flere variabler.  
 • Kan tenke og resonnere matematisk.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan kommunisere i, med og om matematikk.
 • Har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

60 t Forelesninger og  24 t regneøvinger.Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

6 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Pensum

Oppgis ved studiestart.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1050
 • Tidligere år og semester for dette emnet