Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.Opptakskode 9391

Studiepoengreduksjon

DS107 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Grunnleggende funksjonslære. Derivasjon, integrasjon, komplekse tall, første og andre ordens differensiallikninger alle temaene er med anvendelser. Funksjoner av flere variabler.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Søknadskode 9391.

Hva lærer du

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og evnen til å bruke matematikk som et verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet vektlegger regneferdigheter og anvendelser av derivasjon og integrasjon.

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

60 t Forelesninger og  24 t regneøvinger.Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

6 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 29.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Oppgis ved studiestart.