vår 2018

BED-2048NETT Kontraktsrett - 10 stp

Sist endret: 16.03.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte enkeltemner.

Innhold

Kontraktsrett og anskaffelsesrett er følgende emner sentrale:

 •  Inngåelse av avtaler
 •  Tolking av avtaler
 •  Reglene om ugyldige avtaler.
 •  Reglene om offentlige anskaffelser

Reglene om inngåelse av avtaler dreier seg om hva  menes med et dispositivt utsagn og om hva som skal til for at bindende avtaler er inngått.  I tillegg behandles fullmaktslæren

I delen som omhandler avtaletolkning behandles først de ulike grunnprinsipper for tolking av dispositive utsagn, og deretter ulike tolkingsregler og tolkningsmomenter.

 

 I forbindelse med ugyldige avtaler behandles innholdsmangler, habilitetsmangler, tvang, svik og lignende ugyldighetsgrunner. I tillegg behandles reglene om endring av urimelige avtaler og avtaler det vil stride mot redelighet eller god tro å gjøre gjeldende.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal etter gjennomført og bestått kurs ha:

 • Kunnskap om juridisk metode
 • Kunnskap om hvordan avtaler inngås
 • Kunnskap om tolkning og utfylling av avtaler
 • Kunnskap om sentrale ugyldighetsregler
 • Kunnskap om lemping av avtaler
 • Kunnskap om representasjon, herunder ulike fullmaktstyper
 • Kunnskap om de sentrale rettsreglene for anskaffelse

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført og bestått kurs kunne:

 • Identifisere og løse teoretiske og praktiske kontraktsrettslige og anskaffelses problemstillinger
 • Formulere, formidle og kunne løse kontraktsrettslige og anskaffelsesrettslige problemstillinger
 • Identifisere og formulere verdipremisser som får betydning ved fortolkning av kontraktsrettslige regler

Generell kompetanse

 • God forståelse av den juridiske metoden som verktøy i møte med ulike juridiske problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Eksamen

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Arbeidskrav

Ett obligatorisk arbeidskrav må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.

Eksamensdato

En skriftlig prøve Alta 04.05.2018;En skriftlig prøve Tromsø 04.05.2018;En skriftlig prøve Kirkenes 04.05.2018;En skriftlig prøve Narvik 04.05.2018;En skriftlig 04.05.2018;En skriftlig prøve Finnsnes 04.05.2018;En skriftlig prøve Oslo 04.05.2018;En skriftlig prøve Harstad 04.05.2018;En skriftlig prøve Storslett 04.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur:

Geir Woxholdt, Utgivelsesår: 2014, 2. utgave

Goller, Morten m.fl. Anskaffelsesrett i et nøtteskall, Gyldendal 2014

Anbefalt litteratur:

Nordby, Thomas og Espen Bakken: Offentlige anskaffelser, Fagbokforlaget 2013

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no.

Undervisning Vår 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta f.lekt. Kjell Ove Ernes


Skip to main content