Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

BED-2048NETT Kontraktsrett - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kontraktsrett og anskaffelsesrett er følgende emner sentrale:

Reglene om inngåelse av avtaler dreier seg om hva  menes med et dispositivt utsagn og om hva som skal til for at bindende avtaler er inngått.  I tillegg behandles fullmaktslæren

I delen som omhandler avtaletolkning behandles først de ulike grunnprinsipper for tolking av dispositive utsagn, og deretter ulike tolkingsregler og tolkningsmomenter.

 

 I forbindelse med ugyldige avtaler behandles innholdsmangler, habilitetsmangler, tvang, svik og lignende ugyldighetsgrunner. I tillegg behandles reglene om endring av urimelige avtaler og avtaler det vil stride mot redelighet eller god tro å gjøre gjeldende.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte enkeltemner.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal etter gjennomført og bestått kurs ha:

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført og bestått kurs kunne:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Eksamen

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Arbeidskrav

Ett obligatorisk arbeidskrav må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.


Dato for eksamen

En skriftlig prøve Storslett 04.05.2018;En skriftlig 04.05.2018;En skriftlig prøve Oslo 04.05.2018;En skriftlig prøve Finnsnes 04.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumlitteratur:

Geir Woxholdt, Utgivelsesår: 2014, 2. utgave

Goller, Morten m.fl. Anskaffelsesrett i et nøtteskall, Gyldendal 2014

Anbefalt litteratur:

Nordby, Thomas og Espen Bakken: Offentlige anskaffelser, Fagbokforlaget 2013

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no.

Undervisning Vår 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta f.lekt. Kjell Ove Ernes