vår 2018

BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi) - 10 stp

Sist endret: 04.03.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biomedisin, Miljøledelse og forurensningsbiologi, Fiskeri- og havbruksvitenskap med havbruk som studieretning, samt  studenter på masterprogrammet i Akvamedisin. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, klima og miljø. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.

Innhold

Emnet gir en oversikt over dyrekroppens fysiologi med pattedyr som eksempel, men med betoning av at mekanismene i hovedsak er generelle for vertebrater. Det gis en beskrivelse av de grunnleggende mekanismer som ligger bak de spesialiserte funksjoner som oppvises av organismens forskjellige vevstyper/organer, samt de reguleringsmekanismer som sørger for opprettholdelsen av homeostase i den integrerte organismen. Nerve- og muskelfysiologi, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon, endokrinologi, fordøyelse og ernæring vil bli gjennomgått. Emnet inneholder et omfangsrikt laboratoriekurs som gjennom praktiske forsøk belyser sentrale temaer i pensumet.

Anbefalte forkunnskaper

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
  • grunnleggende forståelse av hvorledes ulike vev/organsystemer fungerer og interagerer i dyrekroppen, der pattedyr vil bli brukt som modell
  • erfaring i muntlig og skriftlig presentasjon av faglige problemstillinger knyttet til emnet  
  • skal kunne beskrive/tegne normal anatomi/struktur av ulike organsystemer, med spesiell fokus på bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganer, hjerte-kar-systemet, respirasjonssystemet, nyrer, fordøyelsessystemet, det endokrine systemet og reproduksjonssystemet
  • skal kunne forklare disse vevstypenes / organsystemenes normale funksjon (fysiologi)
  • skal kunne definere begrepet homeostase og forklare hvordan tilpasning og reguleringsmekanismer gjør homeostase mulig hos dyr
  • skal kunne skrive vitenskapelige rapporter basert på gjennomførte laboratorieøvelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

6 t skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått. Laboratoriekurs er obligatorisk. Arbeidskrav: Godkjent laboratorierapporter. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 14.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-2305 Generell dyrefysiologi 10 stp
ERN-2000 Humanfysiologi del 1 5 stp

Pensum

"Vander`s Human Physiology". Pensumliste vil bli lagt ut på Classfronter.


Kontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

monica a sundset.jpg

Sundset, Monica Alterskjær


Professor i Dyrefysiologi
Telefon: +4777644790 monica.a.sundset@uit.no

personkort.JPG

Andreassen, Siv


Kontorsjef
Telefon: +4777646381 siv.andreassen@uit.no