høst 2017

BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp

Sist endret: 03.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta | Harstad | Narvik |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser.
  • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling

 Ferdigheter:

  • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse og foreslå løsninger.
  • Kunne kartlegge ledelsesmiljøet og utvikling av ansatte

Kompetanse:

  • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
  • Ha tilstrekkelig innsikt til å kunne fungere som mellomleder i en organisasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 % av endelig karakter. To obligatoriske innleveringer må være bestått for å få adgang til eksamen. Innleveringene skal gjøres i grupper av tre studenter. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Eksamensdato

Skriftlig Alta 24.11.2017
Skriftlig Tromsø
24.11.2017
Skriftlig Narvik 24.11.2017
Skriftlig Harstad 24.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SVF-2502 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
ØS115 Organisasjon 10 stp
F-250 Organisasjonsteori 10 stp
BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen 10 stp

Pensum

Hovedbok på pensum er:

Jacobsen, DY og Thorsvik, J (2013, 4. utgave): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen, Fagbokforlaget.

100-150 sider tilleggslitteratur blir opplyst ved semesterstart

 

Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no