høst 2016
RUS-2021 Media og mediespråk i dagens Russland - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er åpent for alle studenr på 2000-nivå i bachelorgradene språk og litteratur, studieretning russisk; russlandsstudier; og studieretning russisk i lektorutdanningen, trinn 8-13.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

 

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en forutsetning for å kunne følge kurset at studentene har leseferdigheter i russisk på et relativt godt nivå. Det anbefales derfor at studentene som tar emnet har bestått eksamen i RUS-1025 Russisk grammatikk og tekst.


Innhold

Emnet gir en oversikt over den aktuelle russiske mediehverdagen fra presse via kringkasting til nettbaserte media. På denne bakgrunn gis det innsyn i de ulike, aktive språklige og retoriske sjangre i det russiske mediebildet. Det arbeides praktisk med et bredt spekter av russiske sakprosatekster (skriftlige og muntlige) av normal vansklighetsgrad, fra vitenskapelig sakprosa, via kronikker og debattinnlegg, essays og kommentarartikler til aktuelle nyhets- og debattprogrammer, internettfora og blogger.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

 • Overblikk over dagens russiske mediebilde og dets ulike uttrykksformer
 • Kjennskap til aktuelle stiler, sjangre og virkemidler i russisk sakprosa, journalistikk og debatt

Ferdigheter:

Studentene kan:

 • orientere deg i samtidens russiske mediebilde.
 • arbeide selvstendig med -og hente ønsket informasjon fra- de fleste typer tilgjengelige kilder, samt å vurdere kildenes kontekst, sjangertrekk og grunnleggende retoriske virkemidler
 • lese, forstå, oversette, vurdere og identifisere ulike typer russiske skriftlige og muntlige medietekster


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, engelsk og russisk. Eksamensspråk er norsk og  russisk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, praktisk tekstarbeid, øvelser og diskusjon.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav skal være gjennomført og godkjent senest 3 uker før eksamen.

 • Ett skriftlig sammendrag på norsk av pensumtekst med en kort kommentar til tekstens kontekst, stil og virkemidler. Sammendrag med kommentar skal være på minimum 2 standardsider. Tekstene velges i samråd med faglærer.
 • To oversettelser av pemsumtekst til norsk med en kort kommentar til tekstens innhold, kontekst og virkemidler. Tekstene velges i samråd med faglærer.

Eksamen består av:

 • En 4-timers skriftlig skoleeksamen. Kandidaten skriver et referat på norsk av en ukjent tekst og redegjør kort for sjanger, virkemidler og kontekst. Et kortere utdrag fra teksten oversettes til norsk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2021
 • Tidligere år og semester for dette emnet