høst 2016
FIL-1005 Filosofihistorie I - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er teoretisk, obligatorisk i 2. semester for studenter på bachelorgradsprogram i filosofi og obligatorisk i 6. semester for studenter, som velger spesialisering innen filosofi, på bachelorgradsprogram i politikk, økonomi og filosofi. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-1001 Filosofihistorie 10 stp

Innhold

Studiet skal gi oversikt og innsikt i antikkens og rasjonalismens filosofi, med hovedvekt på grunntanker hos Platon, Aristoteles og Descartes.

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
- Oversikt og innsikt i grunntankene hos Platon og Aristoteles, samt i hovedtrekkene i Descartes¿ rasjonalistiske filosofi.

Ferdigheter: 
- Forstå gresk tenking og rasjonalismen som en forutsetning for vår vestlige forståelse av vitenskap, etikk og politikk.

- Forstå gresk filosofi som en kontrast til rasjonalismens og den moderne verdens måte å forstå virkeligheten på.

Kompetanse:
-Et filosofihistorisk perspektiv på andre bacheloremner både innenfor filosofifaget og andre emner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis 12-14 forelesninger/ seminarer over et semester.

Kvalitetssikring av emnet:
Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene må innen gitt frist gjennomføre en øvingsoppgave som normalt er et skriftlig arbeid på 3-4 sider (1200-1600 ord). Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen/vurdering:

En hjemmeeksamen (essay) på 6-8 sider (2400-3200 ord) med gitt oppgavetekst og en 3 timers skriftlig prøve. Oppgaven for hjemmeeksamen utleveres til angitt tidspunkt med 7 dagers innleveringsfrist. Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen tilbys påfølgende semester ved karakteren F.
 


Pensum

Pensum kan endres!

SOKRATES, PLATON & ARISTOTELES

(1) ORIGINAL fra "Readings in Ancient Greek Philosophy" (AGP):

Heraklit (fragm.) s.29-39.

Parmenides (fragm.) s. 40-6.

Sofistene og Protagoras (fragm.) s. 104-6.

Platon "Apology" s. 153-78.

Platon "Protagoras" s. 192-218.

Platon "Symposium" s. 320-68.

Platon "Staten" bok I og II (s. 369-425), bok IV (s. 456-83), bok VI og VII (s. 515-67) og bok IX (s. 594-615).

Aristoteles "Kategoriene", s. 694-700.

Aristoteles "Fysikken" bok I, II, III og VIII, s. 732-64.

Aristoteles "Metafysikken" bok. I, IV, VII og VIII, s. 796-838.

Aristoteles "Nikomakiske Etikk" bok I, II og III (s. 870-901) og X (s. 919-29).

Aristoteles "Politikken" bok I, II (s. 930-7) og VII (s. 951-60).

 

(2) SEKUNDÆR fra Frederick Copleston Vol. 1: "Greece and Rome":

Del I: V: Heraklit s. 38-46.

Del I: VI: Parmenides s. 47-53.

Del II: XII, XIII og XIV: Sofistene og Sokrates s. 81-115.

Del III: XIX, XX, XXI, XXII og XXIII: Platon s. 142-243.

Del IV: XXIX, XXX, XXXI og XXXII: Aristoteles s. 287-358.

 

DESCARTES

(1) ORIGINAL René Descartes, "Meditations on First Philosophy..." (Hele).

 

(2) SEKUNDÆR fra Frederick Copleston Vol. 4: "The Rationalists ...":

I, II, III, IV, V og VI: Descartes s. 1-152.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIL-1005
  • Tidligere år og semester for dette emnet