Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2016

FIL-1005 Filosofihistorie I - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet er teoretisk, obligatorisk i 2. semester for studenter på bachelorgradsprogram i filosofi og obligatorisk i 6. semester for studenter, som velger spesialisering innen filosofi, på bachelorgradsprogram i politikk, økonomi og filosofi. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Studiepoengreduksjon

FIL-1001 Filosofihistorie 10 stp

Innhold

Studiet skal gi oversikt og innsikt i antikkens og rasjonalismens filosofi, med hovedvekt på grunntanker hos Platon, Aristoteles og Descartes.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
- Oversikt og innsikt i grunntankene hos Platon og Aristoteles, samt i hovedtrekkene i Descartes¿ rasjonalistiske filosofi.

Ferdigheter: 
- Forstå gresk tenking og rasjonalismen som en forutsetning for vår vestlige forståelse av vitenskap, etikk og politikk.

- Forstå gresk filosofi som en kontrast til rasjonalismens og den moderne verdens måte å forstå virkeligheten på.

Kompetanse:
-Et filosofihistorisk perspektiv på andre bacheloremner både innenfor filosofifaget og andre emner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis 12-14 forelesninger/ seminarer over et semester.

Kvalitetssikring av emnet:
Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene må innen gitt frist gjennomføre en øvingsoppgave som normalt er et skriftlig arbeid på 3-4 sider (1200-1600 ord). Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen/vurdering:

En hjemmeeksamen (essay) på 6-8 sider (2400-3200 ord) med gitt oppgavetekst og en 3 timers skriftlig prøve. Oppgaven for hjemmeeksamen utleveres til angitt tidspunkt med 7 dagers innleveringsfrist. Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen tilbys påfølgende semester ved karakteren F.
 


Dato for eksamen

Skriftlig 05.12.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum kan endres!

SOKRATES, PLATON & ARISTOTELES

(1) ORIGINAL fra "Readings in Ancient Greek Philosophy" (AGP):

Heraklit (fragm.) s.29-39.

Parmenides (fragm.) s. 40-6.

Sofistene og Protagoras (fragm.) s. 104-6.

Platon "Apology" s. 153-78.

Platon "Protagoras" s. 192-218.

Platon "Symposium" s. 320-68.

Platon "Staten" bok I og II (s. 369-425), bok IV (s. 456-83), bok VI og VII (s. 515-67) og bok IX (s. 594-615).

Aristoteles "Kategoriene", s. 694-700.

Aristoteles "Fysikken" bok I, II, III og VIII, s. 732-64.

Aristoteles "Metafysikken" bok. I, IV, VII og VIII, s. 796-838.

Aristoteles "Nikomakiske Etikk" bok I, II og III (s. 870-901) og X (s. 919-29).

Aristoteles "Politikken" bok I, II (s. 930-7) og VII (s. 951-60).

 

(2) SEKUNDÆR fra Frederick Copleston Vol. 1: "Greece and Rome":

Del I: V: Heraklit s. 38-46.

Del I: VI: Parmenides s. 47-53.

Del II: XII, XIII og XIV: Sofistene og Sokrates s. 81-115.

Del III: XIX, XX, XXI, XXII og XXIII: Platon s. 142-243.

Del IV: XXIX, XXX, XXXI og XXXII: Aristoteles s. 287-358.

 

DESCARTES

(1) ORIGINAL René Descartes, "Meditations on First Philosophy..." (Hele).

 

(2) SEKUNDÆR fra Frederick Copleston Vol. 4: "The Rationalists ...":

I, II, III, IV, V og VI: Descartes s. 1-152.