høst 2016
SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-0010 Samisk nybegynnerkurs I 20 stp

Innhold

Temaer, ordforråd:

 • presentasjon av seg selv, bakgrunn, utdannelse, jobb
 • familie og andre relasjoner
 • måltider og matvarer
 • bosted
 • hus og hjem
 • klær og farger
 • kropp
 • ukedager, måneder, klokkeslett
 • høytider, årstider, merkedager
 • vær, natur og dyreliv
 • by og byliv
 • dikt, regler og sanger

Grammatikk:

 • lydlære: uttale av nordsamiske bokstaver og bokstavkombinasjoner, stadieveksling, diftongforenkling
 • verbbøyning, finitte verb: presens og preteritum, imperativ 2.p.sg, nektelse, å ha konstruksjonen
 • infinitte verbformer: perfektum partisipp, aktio essiv, hjelpeverb og hovedverb, infinitiv
 • nomenbøyning: bøyning og bruken av substantiv i tall og kasus, kasusbøying av personlige pronomen, spørre- og relativpronomen
 • adjektiv: attributt og predikativ, entall og flertall
 • setninger: hovedsetninger, fortellende setninger, spørresetninger med spørreord og spørrepartikkel, enkle tallordsfraser,
 • kongruens mellom substantiv/pronomen og verb, og mellom substantiv/pronomen og adjektiv i predikativform
 • verb og kasus: transitive verb, reksjoner: illativ/lokativ
 • andre ordklasser: adverb, post- og preposisjoner, konjunksjoner og subjunksjoner, partikler

Praktisk språkbruk:

 • konversasjonstrening med utgangspunkt i uttale og forståelse
 • oppøving av muntlige ferdigheter med hovedvekt på kommunikasjon, basert på et dagligdags ordforråd.
 • oppøving av skriftlige ferdigheter: nordsamisk ortografi, med vekt på stammekonsonantene

Digitale språkverktøy:

 • læringssti på nettet og nettgrammatikk
 • Oahpa!-programmene
 • nettordbok, digitale ordbøker, paradigmegenerator.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha tilegnet seg elementære kunnskaper i det samiske ordforrådet
 • forstå enkle nordsamiske setninger
 • kjenne til nordsamisk ortografi og uttale
 • kunne gjøre rede for reglene i stadieveksling og diftongforenkling
 • kunne bøye verb og substantiv
 • kunne gjøre rede for enkle språkoppbygningsregler, som mest vanlige ordfølgemønster, og kongruens mellom subjektet og andre setningsledd
 • ha kjennskap til forskjellige måter å lage spørsmål på og hvordan man svarer på disse
 • forstå bruken av ulike kasus
 • kunne bruke adjektiv i beskrivelser

Ferdigheter:

 • kunne nordsamisk uttale
 • kunne lese enkle, autentiske tekster på nordsamisk, som lærebøker i samisk for barnetrinnet, barnebøker, ukeplan/månedsplan fra arbeidsgiver/skole/barnehage
 • kunne følge tråden i enkle tekster, både skriftlige og muntlige
 • kunne svare treffende på spørsmål, dvs. vite forskjellen på go-spørsmål og spørsmål med spørreord
 • kunne produsere enkle nordsamiske setninger muntlig, med hovedvekt på kommunikasjon
 • kunne delta i samtale på nordsamisk, med vekt på uttale og forståelse
 • kunne bruke et dagligdags ordforråd i muntlig framstilling, med hovedvekt på kommunikasjon. Studenten skal kunne fortelle om seg selv, sitt liv, sine synspunkter og sine interesser. Studenten skal kunne svare på spørsmål, og stille spørsmål selv, for eksempel om veibeskrivelse, priser, klokkeslett. Studenten skal kunne fortelle om sitt eget nærmiljø, om vær og naturforhold
 • kunne skrive enkle nordsamiske setninger om dagligdagse temaer, med vekt på riktig kasusbøying og verbbøyning, f.eks. oppdatere status/profil på Facebook, skrive uformelle SMS-meldinger, mail og brev, kommentere andres blogger
 • kunne oversette enkle setninger mellom norsk og samisk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Arbeidskrav:

3 skriftlige og 1 muntlig oppgave til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform:

En femtimers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen 40 %. Vurderes med karakter fra A-F, der ikke bestått vurderes med karakteren F. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Pensum

Primærlitteratur

 • Eira/Gaup: Ánin Dánin. Mu lohkangirji (Davvi Girji)

Sekundeær litteratur (hjelpebøker/ordbøker)

 • K.P.Nickel /P. Sammallahti: Nordsamisk grammatikk
 • Kåven,Jernsletten m.fl.: Samisk-norsk ordbok
 • Norsk-samisk ordbok
 • H.Amery & S.Cartwright Mu vuostta¿ duhát sáni
 • Balto, Randi R.: Norsk-samisk ordbok
 • Svonni, Mikael: Svensk-samisk, samisk-svensk ordbok
 • Sammallahti, Pekka: Sámi-suoma sátnegirji
 • Hætta/Skarvik: Sánit min beaivválas eallimis ja ruovttudoalus
 • Parker, Philip M. :Webster's Saami-English thesaurus dictionary
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SAM-1031
 • Tidligere år og semester for dette emnet