Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2016

SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Temaer, ordforråd:

Grammatikk:

Praktisk språkbruk:

Digitale språkverktøy:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Arbeidskrav:

3 skriftlige og 1 muntlig oppgave til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform:

En femtimers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen 40 %. Vurderes med karakter fra A-F, der ikke bestått vurderes med karakteren F. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig 28.11.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SAM-0010 Samisk nybegynnerkurs I 20 stp

Pensum

Primærlitteratur

Sekundeær litteratur (hjelpebøker/ordbøker)

Undervisning Høst 2016
UIT uni.lekt. Laila Susanne Sara Oskarsson
stip. Ritva Nystad