Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2016

FIL-1006 Filosofihistorie II - 10 stp

Sist endret: 07.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er teoretisk, og obligatorisk i 3. semester for studenter på bachelorgradsprogram i filosofi, men kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorprogrammer.

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogram i Politikk, økonomi og filosofi. (B-POLØKFIL)

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Studiet skal gi et oversyn over sentrale filosofiske retninger i nytidas filosofi og forståelse av grunntanker hos Descartes, Spinoza, Hume og Kant gjennom et filosofihistorisk verk og originaltekster.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

  • oversikt og innsikt i sentrale filosofiske retninger i nytidas filosofi og forståelse av grunntankene hos Descartes, Spinoza, Hume og Kant.
     

Ferdigheter

  • forstå de filosofihistoriske forutsetningene for den måten vi forstår verden på i dag, enten det gjelder etikk, politikk eller vitenskap og derigjennom bidra til et reflektert og kritisk forhold til vår egen tenkemåte.

Kompetanse

  • et filosofihistorisk perspektiv på andre bacheloremner både innenfor filosofifaget og andre fagområder.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det gis 12-14 forelesninger/ seminarer over et semester.

Kvalitetssikring av emnet
Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

 

Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene må innen gitt frist gjennomføre en øvingsoppgave som normalt er et skriftlig arbeid på 3-4 sider (1200-1600 ord). Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering:

En hjemmeeksamen (essay) på 6 -8 sider (2400-3200 ord) med gitt oppgavetekst og en 3 timers skriftlig prøve. Oppgaven for hjemmeeksamen utleveres til angitt tidspunkt med 7 dagers innleveringsfrist.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 01.06.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIL-1001 Filosofihistorie 10 stp

Pensum

Pensum vår 2016:

Vi leser originaltekster fra Hobbes, Hume, Kant og Nietzsche. Tekstene blir gjort tilgjengelig i kopi. En seminarplan med detaljert informasjon og litteraturlisten blir utlevert på første seminar. Til innføring anbefales:

Frederick Copleston: A History of Philosophy, vols. 5, 6. London/New York: Continuum International Publishing Group, 2003:

Vol. 5 - British Philosophy: Hobbes to Hume (ISBN-13: 978-0826468994)

Vol. 6 - The Enlightenment: Voltaire to Kant (ISBN-13: 978-0826469007)