høst 2015
FSK-2011 Fiskeri- og havbruksnæringen i praksis - 10 stp

Emnetype

Emnet er valgemne for studenter på 5 semester i bacheorprogrammet  fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets formål er å gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i arbeidslivet i bedrifter, forvaltningsinstanser og organisasjoner innen marine næringer. Emnet starter med en felles samling i samarbeid med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) og bedrifter i sjømatnæringen. Studentene skal lære seg å skrive søknader og CV, og skal deretter søke om en praksisplass til en bedrift som er relevant i forhold til valgt studieretning på bachelorstudiet (Ressursforvaltning, Havbruk, Sjømat eller Marked og ledelse).

Etter fordelingen skal studentene ut i arbeidspraksis, og skal i løpet av tre praksisperioder bli kjent med en bedrift i sjømatsektoren. De skal utføre arbeidsoppgaver i bedriftene etter anvisning fra nærmeste leder, som er relevante for deres kompetanse og valgt studieretning. I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg hvordan bedriften er organisert, og skal også få erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i sjømatsektoren. Utenom praksisperiodene er det samlingsbasert undervisning, med presentasjoner fra studentene, forelesninger og seminarer. Studentene må regne med en betydelig egninnsats på dette emnet.


Hva lærer du

Etter fulført emne skal studenten kunne:
 • kjenne til hovedtrekkene i den virksomheten de har praksis i, herunder historie, formål, organisasjon, formell ledelsesstruktur og økonomi
 • ha tilegnet seg kunnskap om bedriftens/virksomhetens plass og funksjon i sjømatsektorens verdikjede
 • ha kjennskap til hvilke krav og forventninger en lederien sjømatbedrift stiller til sine arbeidstakere
 • vurdere og reflektere over relevansen av kunnskap tilegnet gjennom studiet i fiskeri- og havbruksvitenskap i forhold til hva bedriftene etterspør og har behov for
 • anvende teorier om arbeid i praksis, innovasjon og betydningen av samarbeid mellom FOU-sektoren og sjømatsektoren for en bedrifts utvikling
 • kjenne til de formelle og uformelle sidene ved å være arbeidstaker i en sjømatbedrift, herunder ansvarslinjer, plikter og rettigheter
 • kjenne til sjømatsektorens rammvilkår,herunder de lover, forskrifter og regler som gjelder og er relevante for den aktuelle bedriften (f.eks deltakerloven, havressursloven, fiskeoppdrettsoven, etc.
 • få innsikt i den aktuelle bedriftens muligheter og utfordringer mht. f.eks øknonomi, marked, ressurser og endrede rammevilkår
 • samle inn data og kunnskap fra bedriften for å skrive arbeidskrav og hjemmeeksamen herunder intervjudata fra nærmeste leder
 • vurdere bedriten i et uavhengig faglig perspektiv
 • ha satt seg inn i teoretisk kunnskap og modeller om bedriftsutvikling som kan anvendes på den aktuelle bedriften
 • skrive søknad og cv for arbeidspraksis
 • viseeeil å refektere over egen utvikling som arbeidstaker
 • vurdere og beskrive planer og muligheter for egen jobbkarriere innen sjømatsektoren
 • utføre arbeidsoppgaver i en praksisbedrift etter anvisning fra nærmere leder
 • presentere bedriften ovenfor medstudenter og veileder
 • anvende kunnskaper om den aktuelle bedriften og teoretisk kunnskap om innovasjon og bedriftsutvikling i forbindelse med arbeidskrav og skriving av hjemmeeksamen
 • forstå og anvende kunnskap om sjømatbedrifters rammevilkår, som lover og forskrifter, men også forventninger og omdømme
 • anvende teorier om innovasjon og bedriftsutvikling på den akutelle bedriften
 • vise selvstendighet, ansvarlighet og respekt som arbeidstaker
 • skissere og drøfte utviklingsmål for bedriten med tanke på samarbeid med FOU - mijøer
 • kjenne tll hovedtrekken i arbeidslivets spilleregler, herunder etikk, ansvarsforhold, og de plikter og rettigheter man har som arbeidstaker i sjømatsektoren
 • ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av de muligheter og utfordringer som bedrifter i sjømatsektoren står ovenfor, knyttet til marked økonomi, ressursforvaltning og innovasjon
 • ha tilegnet seg generelle jobbferdigheter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene skal ha arbeidspraksis i sjømatbedrifter i tre perioder, hver med en ukes varighet. Undervisningen utenom praksis er samlingsbasert og intensiv, og består av forelesninger, seminarer, veiledning, studentrepresentasjoner og selvstudium.

Eksamen

Semesteroppgave og muntlig eksamen.
Tre arbeidskrav må være bestått for å ta eksamen.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2011
 • Tidligere år og semester for dette emnet