høst 2015
PSY-1000 Fenomenbeskrevet psykologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

EXFACPS Examen facultatum psykologi variant 9 stp
EXFACPS Examen facultatum psykologi variant (versjon H98) 10 stp
EXFACPS Psykologi påbyggingsdelen til examen philosophicum (versjon H97) 9 stp
EXFACPS Examen facultatum psykologi variant 18 stp
PSY-6002 Fenomenbeskrevet psykologi 10 stp

Innhold

Dette skal være et "fenomenbasert" kurs, der ulike temaer fra psykologien presenteres i en form som gjør det lett å kjenne igjen fra dagliglivet.

Kurset omfatter et begrenset utvalg av temaer, slik at hvert tema kan få en relativt grundig behandling (ca. tre uker per tema). Dette innebærer at vi hvert semester tilbyr 4-5 temaer. Temaene vil kunne variere noe fra semester til semester avhengig av tilgjengelig lærerkapasitet.

Pensum og undervisning tar opp utvalgte temaer fra moderne psykologi, og disse drøftes ut fra et teoretisk og anvendt perspektiv. Eksempler kan være psykisk avvik, seksualvaner, rus/avhengighet, flyskrekk, spiseforstyrrelser, vinterdepresjon, konflikter på jobben, effekter av hjerneskade, systematisk feil i dagliglivets tenkning og beslutninger osv.

Undervisningen vektlegger deskriptive og fenomenologiske sider ved temaet. Studentene kan lese utdypende, relevant teori eller foreta en mindre undersøkelse/øvelse, hvis dette skjer ut fra et siktemål om å øke forståelsen av fenomenet.

Arbeidsformen vil være relativt fleksibel (avhengig av foreleser/ansvarlig, temaet og andre forhold). Likevel vil hvert tema ha noen faste komponenter med to til tre introduksjonsforelesninger til temaet.


Hva lærer du

Emnet skal gi studentene en forståelse for psykologiens mangfoldighet og dybde. Studentene skal bli i stand til å redegjøre for fenomenene som behandles i hvert tema (se under ¿Innhold¿), samt ulike psykologifaglige tilnærminger til å forstå dem. Emnet gir studentene et første innblikk i hvor ulike psykologifagets disipliner kan være, og hvordan man i psykologifaget jobber for å produsere kunnskap om fenomenene man studerer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning 8-12 ganger + seminar 8 ganger. I prinsippet kan en student avlegge eksamen ut fra pensum og ressurser på nettsiden, men det vil alltid være en fordel å følge undervisningen.

Pensum: Pensum er ca. 50-150 trykte sider per tema. Dette spesifiseres hvert år for de enkelte temaene på emnets nettside.

Det forventes at studentene jevnlig følger med i emnets Classfronterrom for viktige meldinger, og at de der orienterer seg i den tilgjengelige utdypende informasjonen.


Eksamen

4 timers skoleeksamen som arrangeres i slutten av høstsemesteret. Den består av ett spørsmål fra hvert av de fire temaene på emnet. Alle fire spørsmål skal besvares med en kort tekst (på 2-4 sider). Karakterskala A-F blir benyttet.

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.

 

 


Pensum

TEMA:

  • Kognisjon, beslutninger og intuisjon:

Kahnemann, D. Tenke fort og langsomt. Pax. Oslo, 2012.

(Del 1, 2, 3 og 5. Del 4 er støttelitteratur)

 

  • Læringspsykologi:

Chance: Learning and Behavior, 7. ed. Kapittel: 3-9.

 

  • Studieuvaner, hva de er og hva de medfører:

Svartdal, F. (red.) (2011) Psykologi 1: En introduksjon, 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kapitlene 4 (Persepsjon, s. 59-72), 5 (Bevissthet, s. 73-79), 6 (Læringspsykologi, s. 89-104), 9 (Motivasjon of emosjon, s. 133-148) og 13 (Sosialpsykologi, s. 197-202).

 

  • Psykologiske perspektiver på helseinformasjon:

Les Irwig, Judy Irwig, Lyndal Trevena, and Melissa Sweet: Smart Health Choices - Making Sense of Health Advice, 2008.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-1000
  • Tidligere år og semester for dette emnet