Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2015

PSY-1000 Fenomenbeskrevet psykologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PSY-6002 Fenomenbeskrevet psykologi 10 stp

Innhold

Dette skal være et "fenomenbasert" kurs, der ulike temaer fra psykologien presenteres i en form som gjør det lett å kjenne igjen fra dagliglivet.

Kurset omfatter et begrenset utvalg av temaer, slik at hvert tema kan få en relativt grundig behandling (ca. tre uker per tema). Dette innebærer at vi hvert semester tilbyr 4-5 temaer. Temaene vil kunne variere noe fra semester til semester avhengig av tilgjengelig lærerkapasitet.

Pensum og undervisning tar opp utvalgte temaer fra moderne psykologi, og disse drøftes ut fra et teoretisk og anvendt perspektiv. Eksempler kan være psykisk avvik, seksualvaner, rus/avhengighet, flyskrekk, spiseforstyrrelser, vinterdepresjon, konflikter på jobben, effekter av hjerneskade, systematisk feil i dagliglivets tenkning og beslutninger osv.

Undervisningen vektlegger deskriptive og fenomenologiske sider ved temaet. Studentene kan lese utdypende, relevant teori eller foreta en mindre undersøkelse/øvelse, hvis dette skjer ut fra et siktemål om å øke forståelsen av fenomenet.

Arbeidsformen vil være relativt fleksibel (avhengig av foreleser/ansvarlig, temaet og andre forhold). Likevel vil hvert tema ha noen faste komponenter med to til tre introduksjonsforelesninger til temaet.


Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene en forståelse for psykologiens mangfoldighet og dybde. Studentene skal bli i stand til å redegjøre for fenomenene som behandles i hvert tema (se under ¿Innhold¿), samt ulike psykologifaglige tilnærminger til å forstå dem. Emnet gir studentene et første innblikk i hvor ulike psykologifagets disipliner kan være, og hvordan man i psykologifaget jobber for å produsere kunnskap om fenomenene man studerer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning 8-12 ganger + seminar 8 ganger. I prinsippet kan en student avlegge eksamen ut fra pensum og ressurser på nettsiden, men det vil alltid være en fordel å følge undervisningen.

Pensum: Pensum er ca. 50-150 trykte sider per tema. Dette spesifiseres hvert år for de enkelte temaene på emnets nettside.

Det forventes at studentene jevnlig følger med i emnets Classfronterrom for viktige meldinger, og at de der orienterer seg i den tilgjengelige utdypende informasjonen.


Eksamen

4 timers skoleeksamen som arrangeres i slutten av høstsemesteret. Den består av ett spørsmål fra hvert av de fire temaene på emnet. Alle fire spørsmål skal besvares med en kort tekst (på 2-4 sider). Karakterskala A-F blir benyttet.

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.

 

 


Dato for eksamen

En skriftlig prøve 30.11.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

TEMA:

Kahnemann, D. Tenke fort og langsomt. Pax. Oslo, 2012.

(Del 1, 2, 3 og 5. Del 4 er støttelitteratur)

 

Chance: Learning and Behavior, 7. ed. Kapittel: 3-9.

 

Svartdal, F. (red.) (2011) Psykologi 1: En introduksjon, 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kapitlene 4 (Persepsjon, s. 59-72), 5 (Bevissthet, s. 73-79), 6 (Læringspsykologi, s. 89-104), 9 (Motivasjon of emosjon, s. 133-148) og 13 (Sosialpsykologi, s. 197-202).

 

Les Irwig, Judy Irwig, Lyndal Trevena, and Melissa Sweet: Smart Health Choices - Making Sense of Health Advice, 2008.