vår 2015
SPL-6012 Kommunal planlegging: Planstrategi - 10 stp

Sist endret: 07.01.2016

Søknadsfrist

4. februar 2015

Emnetype

Praktisk og teoretisk enkeltemne.

Målgruppen er studenter som arbeider med forvaltning/planlegging og som kan knytte arbeidskrav i studiet til oppgaver på egen arbeidsplass


Opptakskrav

For opptak kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring med kommunal planlegging og medvirkningsprosesser.


Innhold

Kurset skal innholdsmessig gi en innføring i Plan- og bygningslovens krav om kommunal planstrategi, med sikte på å vise hvordan en planstrategi kan utformes, hvilket innhold den kan ha, og hvordan planstrategi inngår som ledd i en kommunes samlede plan- og utviklingsarbeid. Følgende temaer inngår:
 • Intensjonen bak og grunnlaget for den reviderte Plan- og bygningsloven, med særlig vekt på kommunal planstrategi
 • Kunnskap om hvordan kommunal planstrategi inngår i en bredere kommunal og regional plan- og utviklingssammenheng, gjennom en analyse av tidligere vedtatte planstrategier og i hvilken grad disse har fungert som retningsgivende for kommunens planarbeid og beslutninger
 • Kunnskap om det faglige grunnlaget for å analysere lokale utfordringer som er relevante for utforming av en planstrategi. Dette omfatter samspillet mellom demografi, nærings/økonomisk utvikling, offentlig tjenestetilbud og sosio-kulturelle faktorer
 • Innføring i prosessforståelse og prosessdesign ved gjennomføring av planstrategiarbeidet, med vekt på forholdet politikk/ fag/ administrasjon, sektor-samordning og bred medvirkning fra kommunesamfunnet
 • En oversikt over aktuelle verktøy og metodebruk i analysearbeid og i prosessdesign

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Forstå intensjonen bak og lovgrunnlaget for kommunal planstrategi
 • Utvikle prosessforståelse i forbindelse med utarbeiding av kommunal planstrategi
 • Utvikle kunnskap om kommunal planstrategi som ledd i et samla plansystem, der også Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging inngår
 • Utvikle kunnskap om kommunal planstrategi i en bredere lokal utviklingssammenheng
 • Få kunnskaper om aktuelle/relevante verktøy for å utvikle en kommunal planstrategi

Ferdigheter:

 • Kunne analysere utfordringer med relevans for innholdet i kommunal planstrategi
 • Kunne lage en prosessplan for utvikling av kommunal planstrategi

Kunne lage et rammeverk for innholdet i en kommunal planstrategi, der både politiske prioriteringer og kommunens planbehov drøftes


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk
Pensum er på norsk.

Eksamen kan besvares på norsk, svensk eller dansk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

 • Det gis inntil 40 timer undervisning og gruppearbeid fordelt på to samlinger ved Universitetet i Tromsø à 2 dager, og via nettsamlinger og læringsaktiviteter på nett.
 • Det skal etableres læringsarena lokalt gjennom gruppesamarbeid i hver kommune (jfr. arbeidskrav)
 • Det gis inntil 2 timer veiledning pr. student i forbindelse med arbeidskravene

Emnet evalueres gjennom questbackundersøkelse.


Eksamen

 

 

Det er 2 obligatoriske arbeidskrav:

 • arbeidskrav: Skriftlig og muntlig rapport fra organisering av læringsarena lokalt, som inkluderer gjennomgang og bruk av vedtatt planstrategi for valgperioden Arbeidet kan gjennomføres individuelt eller gruppevis i hver kommune (tekst på 5 sider).
 • arbeidskrav: Gjennomføre øving med prosess- og innholdsdesign for planstrategi på en 2- dagers samling.

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent

sammen 8 -10 sider (3200 - 4000 ord). Eksamensoppgaven vil formuleres med utgangspunkt i

- prosessplan for kommunal planstrategi

- innholdet i kommunal planstrategi

 

Hjemmeeksamen kan skrives i grupper på inntil tre studenter. Sidetallet økes til 10-12 (4000 -4800 ord) for grupper på 2, og 12-14 (4800 - 5600 ord) for grupper på 3 studenter.

 

De to oppgavene teller likt og vurderes samlet til bestått/ikke bestått.


Pensum

Ca. 700 sider
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPL-6012