vår 2015
PSY-1509 Skriving og tekstarbeid med forskningsrapport II - 5 stp

Sist endret: 19.12.2015

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Kurset gir en trening i vitenskapelig artikkelskriving, og fokuserer på første del av forsknings­rapporten som leveres i neste semester (PSY-1510). Kurset tar utgangspunkt i begreper og prinsipper gjennomgått i andre relevante emner. Studentene oppfordres til å friske opp dette stoffet, spesielt:

 • Betydningen av skriftlig fremstilling i kommunikasjon av fagstoff i psykologien
 • Forståelse av empiriske artikler, med vekt på design, metode og statistisk analyse
 • Empiriske artikler: Struktur, formelle krav, kvalitetskrav
 • Forholdet mellom problemstilling, design, metode og analyse av data
 • Forskningsetiske vurderinger

Orienteringsmøte. Kurset starter med en fellesforelesning. Her orienteres det om forskningsarbeidet og valg av tema/prosjekt.

Om vitenskapelig skriving. Fellesforelesninger gjennomgår viktige momenter i utforming av vitenskapelige rapporter.

Forskningsarbeid. Studenten skal levere et skriftlig arbeid som redegjør for tema og begrunner problemstilling, design og metode (tilsvarende innledning og metodedel i en empirisk artikkel). Arbeidet kan utformes på norsk eller engelsk. Vi anbefaler at flere studenter samarbeider på prosjekter (eks. grupper a 4 studenter), men det skriftlige arbeidet på PSY-1509 bør leveres individuelt.

Tema og veileder velges normalt ut fra forsknings- og undervisningstemaer i studiets første tre semestre. Aktuelle prosjekter som studentene kan knytte seg til bekjentgjøres; studentene oppfordres også til å studere IPS side for forskningsgrupper og de prosjektene disse arbeider med.

Vi anbefaler at studenten(e) varierer temavalg i løpet av de tre første semestrene, slik at man ikke arbeider med samme tema i flere innleverte rapporter.

I samråd med veileder utformes problemstilling, design og metode. Normalt vil valgt tema inngå i veileders prosjektportefølje. Litteratur (artikler, bøker, mm.) brukt i rapporten skal oppgis i referanselisten (typisk 10-15), og valgt litteratur skal reflektere hva vi i dag vet om temaet.

Det skriftlige arbeidet skal ha et omfang på ca. 5-10 s. tekst (tittelside, sammendrag og referanser ikke medregnet; 12 pkt skriftstørrelse, 2,5 cm marger på alle sider, 1 linjeavstand) og utformes ellers i henhold til APA. Arbeidet brukes typisk som forarbeid til forskningsrapporten PSY-1510 som leveres påfølgende semester.

Forskningsdel. Rapporten skal utarbeides ihht en standard APA-struktur med følgende elementer:

 • Tittelside med fullstendig tittel, navn på forfatter og veileder
 • Egen side med sammendrag (abstract)
 • Innledning der prosjektet begrunnes
  • Forskningstema og problemstilling?
  • Hva viser tidligere forskning om dette?
  • Design og metode for undersøkelsen, operasjonalisering(er) og hva som forventes av resultater.
 • Metodedel og resultatdel inngår med egne overskrifter, men vil typisk være korte og uferdige
 • Referanseliste, der alle kilder sitert i arbeidet tas med

Formidlingsdel. Studenten skal med rapporten vedlegge en kort beskrivelse av prosjektet der tema, problemstilling og begrunnelse for denne angis. Denne beskrivelsen kan være basert på sammendraget i rapporten, men beskrivelsen skal utformes slik at den kan leses av alle uten spesialkunnskaper innenfor feltet.


Hva lærer du

Etter gjennomført kurs skal studenten være i stand til å

 • Oppsummere og vurdere eksisterende kunnskap innenfor et forskningsfelt basert på tidligere publisert forskning
 • Vurdere utvalgte empiriske artikler med vekt på design, metode og statistisk analyse
 • Mestre grunnleggende formelle og strukturelle krav til utforming av vitenskapelige artikler
 • Vurdere designvalg og metoder, gitt en problemstilling
 • Gjøre forskningsetiske vurderinger av forskningsprosjekter
 • Være kjent med publikasjonsprosessen
 • Kunne formidle prosjektets problemstilling og begrunnelse for denne på en måte som er forståelig også for ikke-psykologer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesning og veiledning. Veiledning foregår vanligvis i grupper.

Eksamen

Det skriftlige arbeidet skal ha et omfang på ca. 5-10 s. tekst (tittelside, sammendrag og referanser ikke medregnet; 12 pkt skriftstørrelse, 2,5 cm marger på alle sider, 1 linjeavstand) og utformes ellers i henhold til APA. Arbeidet brukes typisk som forarbeid til forskningsrapporten PSY-1510 som leveres påfølgende semester.

Rapporten vurderes etter karakterskala bestått/ikke bestått. Dersom ikke bestått, gis det kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

PSY-1509 Skriving og tekstarbeid med forskningsrapport II 5 stp

Pensum

Studentene bør ha tilgang til APA publication manual (6 utg. 2010) eller internettsted hvor disse retningslinjene er tilgjengelige. Tilleggsmateriale blir delt ut. Ellers velger studenten litteratur brukt i rapporten. Slik litteratur oppgis i referanselisten.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1509