vår 2015
PSY-1509 Skriving og tekstarbeid med forskningsrapport II - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1509 Skriving og tekstarbeid med forskningsrapport II 5 stp

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Kurset gir en trening i vitenskapelig artikkelskriving, og fokuserer på første del av forsknings­rapporten som leveres i neste semester (PSY-1510). Kurset tar utgangspunkt i begreper og prinsipper gjennomgått i andre relevante emner. Studentene oppfordres til å friske opp dette stoffet, spesielt:

 • Betydningen av skriftlig fremstilling i kommunikasjon av fagstoff i psykologien
 • Forståelse av empiriske artikler, med vekt på design, metode og statistisk analyse
 • Empiriske artikler: Struktur, formelle krav, kvalitetskrav
 • Forholdet mellom problemstilling, design, metode og analyse av data
 • Forskningsetiske vurderinger

Orienteringsmøte. Kurset starter med en fellesforelesning. Her orienteres det om forskningsarbeidet og valg av tema/prosjekt.

Om vitenskapelig skriving. Fellesforelesninger gjennomgår viktige momenter i utforming av vitenskapelige rapporter.

Forskningsarbeid. Studenten skal levere et skriftlig arbeid som redegjør for tema og begrunner problemstilling, design og metode (tilsvarende innledning og metodedel i en empirisk artikkel). Arbeidet kan utformes på norsk eller engelsk. Vi anbefaler at flere studenter samarbeider på prosjekter (eks. grupper a 4 studenter), men det skriftlige arbeidet på PSY-1509 bør leveres individuelt.

Tema og veileder velges normalt ut fra forsknings- og undervisningstemaer i studiets første tre semestre. Aktuelle prosjekter som studentene kan knytte seg til bekjentgjøres; studentene oppfordres også til å studere IPS side for forskningsgrupper og de prosjektene disse arbeider med.

Vi anbefaler at studenten(e) varierer temavalg i løpet av de tre første semestrene, slik at man ikke arbeider med samme tema i flere innleverte rapporter.

I samråd med veileder utformes problemstilling, design og metode. Normalt vil valgt tema inngå i veileders prosjektportefølje. Litteratur (artikler, bøker, mm.) brukt i rapporten skal oppgis i referanselisten (typisk 10-15), og valgt litteratur skal reflektere hva vi i dag vet om temaet.

Det skriftlige arbeidet skal ha et omfang på ca. 5-10 s. tekst (tittelside, sammendrag og referanser ikke medregnet; 12 pkt skriftstørrelse, 2,5 cm marger på alle sider, 1 linjeavstand) og utformes ellers i henhold til APA. Arbeidet brukes typisk som forarbeid til forskningsrapporten PSY-1510 som leveres påfølgende semester.

Forskningsdel. Rapporten skal utarbeides ihht en standard APA-struktur med følgende elementer:

 • Tittelside med fullstendig tittel, navn på forfatter og veileder
 • Egen side med sammendrag (abstract)
 • Innledning der prosjektet begrunnes
  • Forskningstema og problemstilling?
  • Hva viser tidligere forskning om dette?
  • Design og metode for undersøkelsen, operasjonalisering(er) og hva som forventes av resultater.
 • Metodedel og resultatdel inngår med egne overskrifter, men vil typisk være korte og uferdige
 • Referanseliste, der alle kilder sitert i arbeidet tas med

Formidlingsdel. Studenten skal med rapporten vedlegge en kort beskrivelse av prosjektet der tema, problemstilling og begrunnelse for denne angis. Denne beskrivelsen kan være basert på sammendraget i rapporten, men beskrivelsen skal utformes slik at den kan leses av alle uten spesialkunnskaper innenfor feltet.


Hva lærer du

Etter gjennomført kurs skal studenten være i stand til å

 • Oppsummere og vurdere eksisterende kunnskap innenfor et forskningsfelt basert på tidligere publisert forskning
 • Vurdere utvalgte empiriske artikler med vekt på design, metode og statistisk analyse
 • Mestre grunnleggende formelle og strukturelle krav til utforming av vitenskapelige artikler
 • Vurdere designvalg og metoder, gitt en problemstilling
 • Gjøre forskningsetiske vurderinger av forskningsprosjekter
 • Være kjent med publikasjonsprosessen
 • Kunne formidle prosjektets problemstilling og begrunnelse for denne på en måte som er forståelig også for ikke-psykologer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesning og veiledning. Veiledning foregår vanligvis i grupper.

Eksamen

Det skriftlige arbeidet skal ha et omfang på ca. 5-10 s. tekst (tittelside, sammendrag og referanser ikke medregnet; 12 pkt skriftstørrelse, 2,5 cm marger på alle sider, 1 linjeavstand) og utformes ellers i henhold til APA. Arbeidet brukes typisk som forarbeid til forskningsrapporten PSY-1510 som leveres påfølgende semester.

Rapporten vurderes etter karakterskala bestått/ikke bestått. Dersom ikke bestått, gis det kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.


Pensum

Studentene bør ha tilgang til APA publication manual (6 utg. 2010) eller internettsted hvor disse retningslinjene er tilgjengelige. Tilleggsmateriale blir delt ut. Ellers velger studenten litteratur brukt i rapporten. Slik litteratur oppgis i referanselisten.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1509
 • Tidligere år og semester for dette emnet