vår 2015
NOR-1010 Nordisk språkvitenskap: Eldre språk og språkutvikling - 10 stp

Sist endret: 01.09.2015

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan takast som enkeltemne og er obligatorisk på studieretning og årsstudium i nordisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemne (ikkje realfag) lågare grad.


Studiepoengreduksjon

NORD-101 Nordisk grunnfag, norrøn del 6 stp
NOR-1020 Eldre språk og språkutvikling. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp

Innhold

Gjennom studiet av språkutviklinga skal en sette seg inn i hvordan det fonologiske og morfologiske systemet har endret seg fra norrøn tid og fram til moderne talemål først og fremst i norsk, men også i andre nordiske språk, og ein skal dessuten sette seg inn i de viktigeste syntaktiske forskjellene mellom norrønt og moderne mål. I tillegg skal en skaffe seg kunnskap om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til moderne tid.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:


Kunnskaper og forståelse:

 • om den norrøne språkstrukturen med hovedvekt på de sidene ved grammatikken som er viktige for å forstå språkutviklinga fram mot moderne tid
 • om de viktigste endringene i språksystemet fra norrønt til moderne tid og de kulturelle, sosiale og politiske forholdene som har virket inn på språkutviklinga
 • om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til moderne tid

 

Ferdigheter:

 • oversette et utdrag av en normalisert norrøn prosatekst til moderne norsk ved hjelp av ordbok og utdelte bøyingsmønster
 • kommentere sentrale fonologiske, morfologiske og syntaktiske forhold i teksten
 • gjøre greie for hovedtrekkene i norsk språkutvikling, og tildels også nordisk språkutvikling, fra de eldste tider fram til i dag

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Omlag 52 timer. I forbindelse med undervisningen vil det jevnlig bli gitt øvingsoppgaver.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emne vert evaluerte ein gong i løpet ein 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjer kva studieretning som skal evalueras kvart år, og kva for emne som skal evalueras av studentar og lærar kvart år.


Eksamen

Arbeidskrav:
Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent. For å kunne gå opp til eksamen, skal en ha fått godkjent to skriftlige oppgaver til fastsatt frist:

 • En oversettelse av en norrøn tekst med språklige kommentarer
 • Ei utgreiing om et emne fra eldre språkhistorie

Arbeidskravene skal skrives på nynorsk.

 

Vurderingsform:

 • Skoleeksamen på 6 timer. Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk. Ved skoleeksamen blir det utdelt norrøn ordbok og en oversikt over norrøne bøyingsmønster. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september.


Pensum

Primærlitteratur:
Tekstpensum:
Ólafs saga ins helga, kap. 112 (ca. 2,5 s.)
Gylfaginning, kap. 49 (ca. 2,5 s.)
Begge tekstutdraga er frå Haugen, Odd Einar (1994): Norrøne tekster i utval. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Teoripensum:
Odd Einar Haugen (2009): Norrøn grammatikk i hovuddrag. Manuskript, Universitetet i Bergen, tilgjengeleg på Norrøn grammatikk i hovuddrag (160 sider)
Arne Torp & Lars S. Vikør (2003): Hovuddrag i norsk språkhistorie. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk (2003), kap. 1-4, 6.2-6.3, 7.1-7.3, 16.1, 17.1-17.2, 18.1. (ca. 100 s.)
Magnus Rindal (1989):  Nordnorsk skriftspråk i diplom før 1370. Maal og Minne 1989, 129-139.
Endre Mørck (2013): Mellomnorsk språk. I Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi, 2. utg. 640¿689. Bergen: Fagbokforlaget.

Sekundærlitteratur:
Haugen, Odd Einar (1994): Merknader til tekstpensum i norrønt. Bergen: Fagbokforlaget.
Heggstad, Leiv, Finn Hødnebø & Erik Simensen (1990): Norrøn ordbok. Oslo: Samlaget.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-1010