Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2015

NOR-1010 Nordisk språkvitenskap: Eldre språk og språkutvikling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan takast som enkeltemne og er obligatorisk på studieretning og årsstudium i nordisk.

Innhold

Gjennom studiet av språkutviklinga skal en sette seg inn i hvordan det fonologiske og morfologiske systemet har endret seg fra norrøn tid og fram til moderne talemål først og fremst i norsk, men også i andre nordiske språk, og ein skal dessuten sette seg inn i de viktigeste syntaktiske forskjellene mellom norrønt og moderne mål. I tillegg skal en skaffe seg kunnskap om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til moderne tid.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemne (ikkje realfag) lågare grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:


Kunnskaper og forståelse:

 

Ferdigheter:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Omlag 52 timer. I forbindelse med undervisningen vil det jevnlig bli gitt øvingsoppgaver.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emne vert evaluerte ein gong i løpet ein 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjer kva studieretning som skal evalueras kvart år, og kva for emne som skal evalueras av studentar og lærar kvart år.


Eksamen

Arbeidskrav:
Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent. For å kunne gå opp til eksamen, skal en ha fått godkjent to skriftlige oppgaver til fastsatt frist:

Arbeidskravene skal skrives på nynorsk.

 

Vurderingsform:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september.


Dato for eksamen

En skriftlig prøve 11.05.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp

Pensum

Primærlitteratur:
Tekstpensum:
Ólafs saga ins helga, kap. 112 (ca. 2,5 s.)
Gylfaginning, kap. 49 (ca. 2,5 s.)
Begge tekstutdraga er frå Haugen, Odd Einar (1994): Norrøne tekster i utval. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Teoripensum:
Odd Einar Haugen (2009): Norrøn grammatikk i hovuddrag. Manuskript, Universitetet i Bergen, tilgjengeleg på Norrøn grammatikk i hovuddrag (160 sider)
Arne Torp & Lars S. Vikør (2003): Hovuddrag i norsk språkhistorie. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk (2003), kap. 1-4, 6.2-6.3, 7.1-7.3, 16.1, 17.1-17.2, 18.1. (ca. 100 s.)
Magnus Rindal (1989):  Nordnorsk skriftspråk i diplom før 1370. Maal og Minne 1989, 129-139.
Endre Mørck (2013): Mellomnorsk språk. I Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi, 2. utg. 640¿689. Bergen: Fagbokforlaget.

Sekundærlitteratur:
Haugen, Odd Einar (1994): Merknader til tekstpensum i norrønt. Bergen: Fagbokforlaget.
Heggstad, Leiv, Finn Hødnebø & Erik Simensen (1990): Norrøn ordbok. Oslo: Samlaget.
Undervisning Vår 2015
Forelesning Første forelesning: se timeplan. Emnet samkjøres med NOR-1020.

prof. Øystein Alexander Vangsnes