vår 2015

SAM-1036 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2 - 20 stp

Sist endret: 29.09.2015

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Temaer, ordforråd:

 • personlig helse, kropp og helsevesenet
 • sametinget og det politiske liv
 • samisk media og samfunnsliv
 • dikt, eventyr, sang og regler

Praktisk språkbruk:

Studenten skal etter endt kurs ha:

 • økt ordforrådet sitt og styrket sin språklige kompetanse
 • forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter

Grammatikk:

verbbøyning: presens, preteritum, kondisjonalis, imperativ, perfektum, aktio-former, nektelse

nomenbøyning: substantiv, personlige, spørrende, relative, påpekende, resiproke og refleksive pronomen

komparering og bruken av adjektiv

annet: adverb, post- og preposisjoner, partikler, konjunksjoner og subjunksjoner

syntaks: oppbygging av hovedsetninger og leddsetninger, syntaktisk analyse og syntaktiske relasjoner som kongruens og reksjon

Digitale verktøy:

 • læringssti og nettgrammatikk
 • Oahpa!
 • nettordbok, nedlastbar ordbok og paradigmegenerator

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha tilegnet seg utvidet ordforråd spesielt innenfor politikk og samfunnsliv, personlig helse og helsevesen.
 • forstå lengre og mer komplekse nordsamiske setninger
 • kunne sammenligne verb i presens og preteritum
 • kunne bøye substantiv i alle kasus og tall, og forstå bruken av dem
 • kunne gjøre rede for setningsoppbygningsreglene, og kongruens mellom subjektet og andre setningsledd
 • kunne gjøre en syntaktisk analyse av vanlige setninger
 • blitt kjent med ulikheter mellom samisk og norsk uttrykksmåte
 • kunne komparere adjektiv
 • kjenne igjen avledete og sammensatte ord, og forstå den praktiske bruken av orddanningssystemet

Ferdigheter:

 • beherske grunnleggende grammatikk
 • kunne bruke nordsamisk muntlig med utgangspunkt i ordforråd fra media, samfunnsliv, helse og politikk
 • kunne gjenfortelle fra aktuelle nyheter i muntlig og skriftlig framstilling
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker forskjellige dagligdagse situasjoner og generelle samfunnsmessige temaer
 • kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig om generelle dagligdagse og samfunnsmessige temaer
 • kunne følge tråden i lengre samiske tekster, både muntlig og skriftlig
 • kunne skrive tekster på samisk
 • kunne lese mer komplekse tekster skrevet for morsmålsbrukere; Ávvir, lærebøker for mellom- og ungdomstrinnet,  nettsider på samisk m.m.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal slutt evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

3 skriftlige obligatoriske oppgaver til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamen:

5-timers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen 40 %. Vurderes med karakter fra A-F, der ikke bestått vurderes med karakteren F.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig 22.05.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SAM-1032 Nordsamisk som fremmedspråk: Praktisk nordsamisk II 10 stp
SAM-1033 Nordsamisk som fremmedspråk: Grammatikk II 10 stp

Pensum

Pensumliste


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

ISK, Laila Oskarsson

Oskarsson, Laila Susanne Sara


Permisjon studieår 2018/2019
Telefon: +4777644265 laila.oskarsson@uit.no