vår 2015

SAM-1036 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2 - 20 stp

Sist endret: 29.09.2015

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Temaer, ordforråd:

 • personlig helse, kropp og helsevesenet
 • sametinget og det politiske liv
 • samisk media og samfunnsliv
 • dikt, eventyr, sang og regler

Praktisk språkbruk:

Studenten skal etter endt kurs ha:

 • økt ordforrådet sitt og styrket sin språklige kompetanse
 • forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter

Grammatikk:

verbbøyning: presens, preteritum, kondisjonalis, imperativ, perfektum, aktio-former, nektelse

nomenbøyning: substantiv, personlige, spørrende, relative, påpekende, resiproke og refleksive pronomen

komparering og bruken av adjektiv

annet: adverb, post- og preposisjoner, partikler, konjunksjoner og subjunksjoner

syntaks: oppbygging av hovedsetninger og leddsetninger, syntaktisk analyse og syntaktiske relasjoner som kongruens og reksjon

Digitale verktøy:

 • læringssti og nettgrammatikk
 • Oahpa!
 • nettordbok, nedlastbar ordbok og paradigmegenerator

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha tilegnet seg utvidet ordforråd spesielt innenfor politikk og samfunnsliv, personlig helse og helsevesen.
 • forstå lengre og mer komplekse nordsamiske setninger
 • kunne sammenligne verb i presens og preteritum
 • kunne bøye substantiv i alle kasus og tall, og forstå bruken av dem
 • kunne gjøre rede for setningsoppbygningsreglene, og kongruens mellom subjektet og andre setningsledd
 • kunne gjøre en syntaktisk analyse av vanlige setninger
 • blitt kjent med ulikheter mellom samisk og norsk uttrykksmåte
 • kunne komparere adjektiv
 • kjenne igjen avledete og sammensatte ord, og forstå den praktiske bruken av orddanningssystemet

Ferdigheter:

 • beherske grunnleggende grammatikk
 • kunne bruke nordsamisk muntlig med utgangspunkt i ordforråd fra media, samfunnsliv, helse og politikk
 • kunne gjenfortelle fra aktuelle nyheter i muntlig og skriftlig framstilling
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker forskjellige dagligdagse situasjoner og generelle samfunnsmessige temaer
 • kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig om generelle dagligdagse og samfunnsmessige temaer
 • kunne følge tråden i lengre samiske tekster, både muntlig og skriftlig
 • kunne skrive tekster på samisk
 • kunne lese mer komplekse tekster skrevet for morsmålsbrukere; Ávvir, lærebøker for mellom- og ungdomstrinnet,  nettsider på samisk m.m.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal slutt evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

3 skriftlige obligatoriske oppgaver til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamen:

5-timers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen 40 %. Vurderes med karakter fra A-F, der ikke bestått vurderes med karakteren F.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Dato for eksamen

Skriftlig 22.05.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SAM-1032 Nordsamisk som fremmedspråk: Praktisk nordsamisk II 10 stp
SAM-1033 Nordsamisk som fremmedspråk: Grammatikk II 10 stp

Pensum

Pensumliste
Undervisning Vår 2015
Første forelesning: se timeplanen
Undervisning f.aman. Berit Anne Johansdatter Bals Baal
Første forelesning: se timeplanen

Undervisningsopplegg ved språksenteret i Kåfjord Språkkontoret i Kåfjord tilbyr undervisning i dette emnet våren 2015. Spørsmål som gjelder undervisningen kan rettes til Siri-Janne Koht e-post: siri.janne.koht@kafjord.kommune.no (mob. 95179992)

Muntlig eksamen Uke 22Skip to main content