Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2014

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet - 10 stp

Sist endret: 27.01.2016

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, radiografi, sykepleie og tannpleie, samt medisinerutdanningens og tannlegestudiets første år

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har to siktemål:
 • et studieforberedende siktemål som gjelder læring i en akademisk kontekst, herunder kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
 • et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for helsearbeidere, psykologer og farmasøyter.

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

Studieforberedende

 • Ta ansvar for, og reflektere over egen læring
 • Gi og motta begrunnede og konstruktive tilbakemeldinger
 • Finne fram til relevante vitenskapelige publikasjoner ved bruk av bibliotek, databaser og elektroniske søkeverktøy
 • Vurdere kildenes troverdighet og egnethet
 • Henvise til kilder på troverdig og korrekt måte
 • Tilegne seg og presentere fagstoff muntlig og skriftlig på en strukturert måte

Felles profesjonsforberedende

 • Eksemplifisere betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid i helsevesenet.
 • Gi eksempler på ulike måter å forstå helse og sykdom på.
 • Beskrive hvordan helsetjenesten er organisert og finansiert i den norske velferdsstaten eksemplifisert ved et pasientforløp
 • Møte enkeltmennesket med bakgrunn i helsefagenes etikk, og kunne reflektere og diskutere etiske utfordringer på institusjons- og systemnivå
 • Beskrive likheter og forskjeller mellom kvantitativ og kvalitativ metode
 • Redegjøre for ulike kunnskapsformer i helsefag
 • Beskrive kulturelle utfordringer, både sett fra pasienten og helsearbeiderens side.
 • Kommunisere med medmennesker på en empatisk og respektfull måte
 • Vise ferdigheter som fremmer kontakt og bidrar konstruktivt til å løse oppgaver

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom, samt både fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesningene og lærebøkene.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav:

 • Gruppediskusjon og fremlegg på seminar knyttet til temaene kommunikasjon og etikk basert på praksisbesøk og samtale med pasient, eller videoer som ligger i Fronter.
 • Skriftlig innlevering akademisk tekstforståelse og akademisk skriving
 • Refleksjonsnotat om egen læring i emnet.

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår 10 stp
FELLES-1B Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1E Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1F Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1R Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1T Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
HEL-0710 Examen facultatum Idrett 4 stp
HEL-0720 Felleskurs helsefak - for desentralisert sykepleierutdanning 10 stp
FELLES-1S Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 6 stp
HEL-0730 Felleskurs helsefak - for sykepleie campus Hammerfest 10 stp

Pensum

Pensum ligger i HEL-0700s fronterrom.


Kontakt
IMG-2417.JPG

Valnes, Trygve


Studieadministrasjon
Telefon: +4777625110 trygve.valnes@uit.no

Film fra HEL-0700 kickoff 2013 høst

http://vimeo.com/78530873