høst 2024
SAM-3117 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i samisk språk- og litteraturvitenskap og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til Master i i samisk språk- og litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning med 80 studiepoengs fordypning i nordsamisk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt i bachelorgraden tilsvarende C (2,5) eller bedre.

Nordsamisk fra begynnernivå/som fremmedspråk kvalifiserer ikke til opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en bred innføring i moderne samisk lyrikk med vekt på både sentrale forfatterskap og på nye stemmer som har markert seg de siste årene. Emnet oppdateres jevnlig. I den teoretiske delen vil fokus være på hvilke lyriske former som er framtredende, og hvilken relasjon disse har til den poetiske tradisjonen i samisk litteratur. I den grad tiden tillater det, vil den samiske lyrikken leses i et komparativt perspektiv til deler av annen urfolksdiktning. Den praktiske delen innebærer i første rekke å analysere ulike poetiske uttrykk, og tolke forfatterskap i forhold til både kulturell og historisk kontekst. Sentrale forfattere vil være Nils-Aslak Valkeapää, Rauni Magga Lukkari, Paulus Utsi, Inger-Mari Aikio-Arianaick m.fl.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • bred kunnskap om moderne samisk lyrikk
 • inngående kunnskap om sentrale samiske forfatterskap
 • kjennskap til tematikk og uttrykksformer innen moderne samisk poesi, og til en viss grad kunne relatere den til annen urfolkslitteratur
 • oversikt over sentrale samiske forfatterskap

Ferdigheter

Du kan:

 • presentere, drøfte og analysere lyriske tekster
 • foreta egne tolkninger av lyriske tekster, og gjennomføre egne komparative studier innen emnet
 • formidle kunnskap og problemstillinger om moderne samisk diktning
 • gi oversiktspresentasjoner av innhold og tematikk i samisk lyrikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er nordsamisk. Mesteparten av teksttilfanget i emnet vil også være på samisk, fortrinnsvis nordsamisk, mens en del av pensumlitteraturen vil være både på samisk, norsk og engelsk.

Eksamensspråk: samisk


Undervisning

Emnet består av forelesninger og gruppeaktiviteter i forbindelse med praktisk tolkningsarbeid, samt veiledning i forbindelse med hjemmeoppgave, enten som kollektiv veiledning i samband med oppgaven eller individuell veiledning dersom det gis separate oppgaver til hver enkelt student. Undervisning som er gitt i løpet av semesteret, inngår som del i det kunnskapsgrunnlaget studenter kan prøves i til eksamen. Det forutsettes aktiv deltakelse i gruppediskusjoner, samt frammøte på forelesningene da undervisningen langt på vei vil utgjøre pensum i faget pga. lite lærebøker innen emnet. Studentene oppfordres til egenaktivitet for eksempel ved å etablere kollokviegrupper.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 22.11.2024 14:00 (Innlevering) 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Hjemmearbeid som diskuteres i plenum Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • en hjemmeoppgave over en uke, som blir diskutert i plenum

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgaven skal være på om lag 10-12 sider.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3117
 • Tidligere år og semester for dette emnet