høst 2024
PED-3910 Masteroppgave i pedagogikk - 50 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i pedagogikk og master i pedagogikk inkl. studieretning barnehagefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-3900 Mastergradsoppgave 50 stp
PED-3904 Mastergradsoppgave i pedagogikk – 30 studiepoeng 50 stp

Innhold

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten fordype seg i et selvvalgt tema innen pedagogikk, og utføre et avgrenset forskningsprosjekt som lar seg gjennomføre innen rammen av 50 stp. Forskningsprosjektet kan være empirisk eller teoretisk.

Arbeidet med masteroppgaven innebærer søk og utvalg av relevant forskningslitteratur om oppgavens tema. Videre medfører arbeidet med masteroppgaven formulering av forskbar problemstilling/ forskningsspørsmål, utarbeidelse av hensiktsmessig forskningsdesign og valg av passende forskingsmetode. Arbeidet med masteroppgaven skal gi erfaring med forskningshåndverk, bidra til utvikling av ny kunnskap, og gi studenten kompetanse til å utføre forskning og lignede oppgaver som utrednings- og utviklingsarbeid.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten også reflektere over vitenskapsteoretiske premisser og muligheter og begrensninger ved forskningsbasert kunnskap.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

 • avansert og spesialisert kunnskap om tema for egen masteroppgave
 • avansert kunnskap om grunnleggende vitenskapsidealer, herunder krav til referanser og respekt for andres arbeider
 • kunnskap om de etiske spørsmålene som reiser i fagfeltet, og om etiske dilemmaer i pedagogisk forskning
 • erfaring med å gjennomføre et mindre forskningsprosjekt, og kunnskap for å identifisere og håndtere forskningsmetodiske utfordringer

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere problemstilling/forskningsspørsmål for pedagogiske forskningsprosjekter, og begrunne valg av hensiktsmessige metodiske tilnærminger
 • finne fram til og orientere seg i aktuell fag- og forskningslitteratur, og selvstendig og kritisk skille kilder med akademisk tyngde fra andre kilder
 • mestre formelle krav til vitenskapelige tekster
 • identifisere vitenskapsteoretiske premisser i eget pedagogiske forskningsarbeid, og vurdere styrker og svakheter ved eget forskningsarbeid

Kompetanse

Studenten kan:

 • formidle pedagogiske argumenter på en tydelig og presis måte, både til fagfeller og til allmennheten (skriftlig, digitalt og muntlig).
 • anvende kunnskaper og ferdigheter ervervet i arbeidet med masteroppgaven i prosjekter og andre arbeidsoppgaver.
 • identifisere og reflektere over problemstillinger knyttet til akademisk redelighet i skriftlige fremstillinger.
 • anvende de ovennevnte kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre større skriftlige arbeider innenfor gitte tidsrammer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Eksamen kan også leveres på engelsk.

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.

Ved normal studieprogresjon strekker arbeidet med masteroppgaven seg over tre semester:

2. semester i mastergradsprogrammet - tilsvarende 10 stp. Arbeidskrav 1

3. semester i mastergradsprogrammet - tilsvarende 10 stp

4. semester i mastergradsprogrammet - tilsvarende 30 stp. Arbeidskrav 2 og innlevering av masteroppgave

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 60 Minutter A–E, stryk F
Oppgave A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To arbeidskrav inngår i emnet.

 • Plan for datainnsamling, inkludert prosedyrer for ivaretakelse av personvern (hvis det er aktuelt) og melding til Sikt (der det er påkrevd). Studenter som ikke skal gjennomføre empiriske prosjekter, eller egen datainnsamling, leverer en plan for hvordan problemstilling/ forskningsspørsmål skal behandles. Gjennomføres innen fastsatt frist i løpet av andre semester i mastergradsprogrammet.
 • Presentasjon av mastergradsprosjektet for øvrige masterstudenter. Det arrangeres et åpent seminar hvor masterstudenter presenterer sine mastergradsprosjekter. Gjennomføres i løpet av fjerde semester i mastergradsprogrammet.

Arbeidskravene leveres i gruppe på inntil 3 studenter for studenter som skriver masteroppgaven sammen.


Mer info om vurderingsform oppgave

Innleveringsfrist er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret. Oppgaven kan leveres når øvrige emner i mastergradsprogrammet er bestått og arbeidskravene knyttet til masteroppgaven er godkjent.

Masteroppgaven skal ha et omfang på ca. 20 - 35 000 ord (60-80 sider). Litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Når to studenter skriver sammen skal oppgaven ha et omfang på ca. 45 000 ord, og når tre studenter skriver sammen skal oppgaven ha et omfang på ca. 45-60 000 ord.

Studenter har anledning til (og oppfordres til) å bearbeide og videreutvikle tekster som tidligere har vært levert som arbeidskrav for bruk i masteroppgaven.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen er en faglig samtale om masteroppgaven, med vekt på sentrale temaer, valg av metode, analyse, drøfting og konklusjoner i masteroppgaven, samt vurdering av kvaliteten (styrke og svakhet) på egen forskning.

Muntlig eksamen gjennomføres individuelt, også når flere studenter har skrevet masteroppgave sammen.

Endelig karakter settes etter muntlig eksamen ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av masteroppgaven og justerende muntlig eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: PED-3910
 • Tidligere år og semester for dette emnet