Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PED-3910 Masteroppgave i pedagogikk - 50 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i pedagogikk og master i pedagogikk inkl. studieretning barnehagefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-3904 Mastergradsoppgave i pedagogikk – 30 studiepoeng 50 stp

Innhold

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten fordype seg i et selvvalgt tema innen pedagogikk, og utføre et avgrenset forskningsprosjekt som lar seg gjennomføre innen rammen av 50 stp. Forskningsprosjektet kan være empirisk eller teoretisk.

Arbeidet med masteroppgaven innebærer søk og utvalg av relevant forskningslitteratur om oppgavens tema. Videre medfører arbeidet med masteroppgaven formulering av forskbar problemstilling/ forskningsspørsmål, utarbeidelse av hensiktsmessig forskningsdesign og valg av passende forskingsmetode. Arbeidet med masteroppgaven skal gi erfaring med forskningshåndverk, bidra til utvikling av ny kunnskap, og gi studenten kompetanse til å utføre forskning og lignede oppgaver som utrednings- og utviklingsarbeid.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten også reflektere over vitenskapsteoretiske premisser og muligheter og begrensninger ved forskningsbasert kunnskap.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten kan

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Eksamen kan også leveres på engelsk.

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.

Ved normal studieprogresjon strekker arbeidet med masteroppgaven seg over tre semester:

2. semester i mastergradsprogrammet - tilsvarende 10 stp. Arbeidskrav 1

3. semester i mastergradsprogrammet - tilsvarende 10 stp

4. semester i mastergradsprogrammet - tilsvarende 30 stp. Arbeidskrav 2 og innlevering av masteroppgave

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.