høst 2024
PED-3303 Kritiske perspektiv på kropp, kommunikasjon og materialitet - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på barnehagefaglig studieretning. Emnet kan tas som valgemne av studenter på øvrige mastergradsprogram ved ILP. Emnet kan ikke tas som enkeltemne av andre enn de nevnte.

Innhold

I dette emnet utvides relasjonelle perspektiver til å gjelde tid og rom, sted og materialitet. Barns utrykk sees som kommunikasjon i møtene med den sosiomaterielle verden. Studentene utfordres til kritiske tenking knyttet til relasjonelle perspektiver på barn, sted og materialitet, lokalt og globalt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

En kandidat som har fullført dette emnet har:

 • kunnskap om barn som forskningsdeltakere
 • inngående kunnskap om nyere forskning og perspektiver knyttet til relasjonelle perspektiver på materialitet og stedsbaserte læringsprosesser.
 • inngående kunnskap om nyere forskning og perspektiver knyttet til barns kroppslige og verbale kommunikasjon.

Ferdigheter

En kandidat som har fullført dette emnet kan:

 • anvende kritiske perspektiver i drøftinger om forskning med barn
 • identifisere og analysere sted, tid, rom og materialitet som deler av pedagogiske prosesser som barnehages aktører er involvert i
 • formulere relevante problemstillinger og metodologiske tilnærminger knyttet til kropp, kommunikasjon og materialitet
 • anvende ulike deltakende forskningsmetoder

Kompetanse

En kandidat som har fullført dette emne kan:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kropp, kommunikasjon og materialitet, for å analysere arbeidsoppgaver og læringsprosjekter i barnehagen
 • formidle selvstendig arbeid innen emnet
 • kommunisere skriftlig og muntlig om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Gjesteforelesning på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Emnets undervisningsmetoder vil variere mellom forelesninger, seminarer, ekskursjoner med stedlige lærings- og arbeidsformer, samt kritisk drøfting av fag- og studenttekster.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 06.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeid i grupper på to-tre studenter. Gruppene skal utarbeide en presentasjon som skal inneholde følgende:

 • Utforskning av relevante metodologiske tilnærminger og teoretiske innganger knyttet til emnets tema

Presentasjonen, som kan være blogg, vlogg eller videofilm evt. andre digitale utrykk, skal framvises i plenum, ca.20 min.


Mer info om vurderingsform oppgave

Skriftlig individuell semesteroppgave (metatekst med refleksjon over arbeidskravet) ca. 2000 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3303
 • Tidligere år og semester for dette emnet