høst 2024
PED-3301 Barnehage, profesjonskunnskap og kvalitetsutvikling - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på barnehagefaglig studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Se opptakskrav for studieretningen og øvrige mastergradsprogram ved ILP.

Innhold

Emnet bygger på en forståelse av barns helhetlige læring og barnehagen som forskningsarena. I emnet diskuteres premisser og forutsetninger for ledelse av barnehagen som lærende organisasjon. Dette innbefatter kritiske refleksjoner rundt posisjon, konflikter, makt, og dilemmaer med utgangspunkt i profesjonsteori, politikk og kritisk pedagogikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om barnehagelæreres profesjonsoppdrag og samfunnsmandat.
 • forståelse og kunnskaper om premisser og forutsetninger for ledelse av lærende organisasjoner.
 • har avansert kunnskap om ulike barnehagefaglige paradigmer, samt hvilke verdigrunnlag som ligger til grunn for disse.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kritisk reflektere rundt dagsaktuelle dilemmaer og utfordringer som påvirker profesjonsutøvelse i barnehagen.
 • presentere analyse av faglige tekster med kobling til relevant nasjonal og internasjonal forskning.
 • faglig redegjøre for og reflektere over barnehagefaglige paradigmer, og konsekvenser disse har for didaktiske valg og praksiser.

Generell kompetanse:

Kandidaten har:

 • kompetanse og evne til å vurdere relevante yrkesetiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse.
 • evne til å kritisk reflektere og ta selvstendig stilling til problemstillinger knyttet til kvalitetsutvikling, pedagogisk skjønn og politisk styring.
 • evne til å arbeide analytisk med teori og barnehagefaglige diskurser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser og muntlig eksamen kan etter søknad gjennomføres på engelsk.

Undervisning

Emnet kombinerer forelesninger, seminarer med studentaktive lærings- og arbeidsformer. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. Skriving og studentpresentasjon er en viktig del av læringsprosessen i emnet.

I studiet benyttes ulike vurderingsformer: Skriftlig eksamen (hjemmeeksamen / skoleeksamen / mappevurdering), prosjektskisse, muntlig eksamen og masteroppgave. Der ikke annet framgår av emnebeskrivelser, er alle eksamener individuelle.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 22.11.2024 09:00 (Utlevering)
29.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Faglig tekst Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlegg Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon innlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Studentene skal utarbeide et selvstendig og faglig begrunnet kronikkinnlegg knyttet til en valgt dagsaktuell problemstilling.
 • Studentene skal presentere og gi tilbakemelding på utkast til kronikk.
 • Studenten skal utarbeide faglig tekst på selvvalgt tema, innenfor emnets innhold (2000 ord).

Kandidaten må ha bestått alle obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen på emne emnet.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3301
 • Tidligere år og semester for dette emnet