høst 2024
PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i pedagogikk inkl. studieretning barnehagefag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Jf. opptakskrav til master i pedagogikk.

Innhold

I emnet diskuteres klassiske bidrag i pedagogisk teori med særlig vekt på kunnskap, menneskesyn og læring. Pedagogikkens idehistorie og egenart tematiseres, og pedagogikk som flerfaglig disiplin. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for kritisk og selvstendig refleksjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om hovedtrekk i pedagogikkens idéhistorie
 • har god innsikt i sammenhengen mellom menneskesyn og syn på undervisning og læring
 • har inngående forståelse av den pedagogiske tenkningens plass i samfunnet
 • kan lese originaltekster i pedagogisk teori i lys av deres samtid og vurdere deres betydning for ettertiden

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende forskjellige tilnærminger på gitte pedagogiske problemstillinger, samt deres idéhistoriske premisser
 • skrive tekster og holde framlegg med utgangspunkt i historiske og samtidige teoretiske pedagogiske perspektiver, og forholde seg selvstendig til disse
 • spore relevant original- og sekundærlitteratur og drøfte en problemstilling i lys av litteraturen, samt forholde seg kritisk til den

Generell kompetanse

 • kan formulere en presis pedagogisk problemstilling og begrunne den
 • kan reflektere over sammenhenger mellom kunnskap, menneskesyn og læring, og vurdere hvordan ulike empiriske forhold innvirker i slike sammenhenger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse (jfr. arbeidskrav). Undervisningen er spredt ukentlig gjennom semesteret.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 15.11.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av oppgaveutkast Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Godkjent muntlig 20 minutters fremlegg over oppgitt tema utarbeidet av faglærer. Respons fra medstudenter og underviser.
 • Innlevering av minimum 50 % ferdigstilt utkast til en oppgave (ca. 3500 ord/10 sider) med selvvalgt problemstilling. Studentene får strukturert tilbakemelding fra underviser på oppgaven. Endelig versjon av oppgaven leveres inn som eksamen ved fastsatt dato.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3057
 • Tidligere år og semester for dette emnet