høst 2024
PED-3056 Utvikling og relasjoner - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Jf. opptakskrav til master i pedagogikk.

Innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål knyttet til utvikling, læring, motivasjon og selvoppfatning knyttet til utdanning, arbeid og fritid. Temaene drøftes i lys av utvalgte teorier og relevant forskning. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for å tematisere utvikling og læring med utgangspunkt i biologiske, psykologiske og sosiale perspektiver.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om:

 • hvordan selvoppfatning, læring og utvikling påvirkes av oppvekstbetingelsene.
 • betydningen av sosial klasse og kulturforskjeller for pedagogisk virksomhet
 • hvordan felleskap og utenforskap oppstår og vedlikeholdes i og utenfor institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal:

 • anvende teori og empiriske studier for å analysere hvilken betydning skole og utdanning har for barn og unges sosialisering og oppvekst
 • kunne reflektere i forhold til egne holdninger og atferd
 • engasjere seg og kommentere medstudenters tekster og/eller fremlegg på en konstruktiv måte

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • drøfte og analysere oppvekst - og utdanningsspørsmål i lys av relevant teori og empiri.
 • anvende pedagogisk-sosiologiske teorier og begreper i skriftlig og muntlig fremstilling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er campusbasert. I tillegg til forelesninger og seminarer benyttes casestudier og andre studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 22.11.2024 09:00 (Utlevering)
29.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Diskusjon om fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Avisinnlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Skriftlig fremlegg over oppgitt emne - lengde 2000-2500 ord. Fremlegget leveres innen oppgitt frist.
 • Studenten presenterer sitt skriftlige arbeid muntlig i form av et faglig fremlegg for medstudenter med påfølgende diskusjon og respons.
 • Delta i diskusjon og gi respons på medstudenters faglige fremlegg.
 • Ferdigstille et innlegg til avis eller nettsted relatert til emnets tematikk, der studenten kommenterer en dagsaktuell sak eller hendelse. Lengde minimum 200 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3056
 • Tidligere år og semester for dette emnet