høst 2024
MAT-6051 Introduksjon til kalkulus - 5 stp

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Desentralisert - campus Tromsø har ansvar for emnet, men studentene trenger ikke å komme til Tromsø. Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark, med forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper. 9 Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Se nærmere beskrivelse under undervisningsmetoder.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

• Matematikk R1 (S1+S2)

eller

• Minimum 60 studiepoeng matematikk/matematikkdidaktikk fra en norsk lærerutdanning trinn 5.-10. eller tilsvarende.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MB-1 Brukerkurs i matematisk analyse 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 5 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 5 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 5 stp
FSK-1001FI Innføring i fiskerifag: Fiskerifagdel 5 stp
FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 5 stp
BED-1007 Matematikk for økonomer 5 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 5 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 5 stp
MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere 5 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 5 stp

Innhold

I emnet blir kunnskapene fra videregående skole om funksjoner i en variabel styrket og bygget videre ut. Temaer som tas opp er reelle tall, trigonometri, logaritmer, funksjoner, kontinuitet, grenseverdier, derivasjon og funksjonsdrøftning.

Hva lærer du

Kunnskap - Studentene:

 • kjenner de viktigste egenskapene til det reelle tallsystemet
 • vet hva en funksjon er, og kan gjøre rede for begrepene kontinuitet, grenser, inverse funksjoner, ekstremalpunkter.
 • kjenner egenskaper ved de trigonometriske og inverse trigonometriske funksjoner. • kjenner egenskaper ved eksponentialfunksjoner, logaritmer og potensfunksjoner.
 • kjenner til grenseverdier
 • kjenner definisjonen av den deriverte av en funksjon, og hvilken informasjon den deriverte gir oss om funksjonen
 • kjenner høyere ordens deriverte av funksjoner
 • vet hva grafen til en funksjon er

Ferdigheter - Studentene:

 • kan avgjøre om en funksjon er kontinuerlig
 • kan anvende egenskapene til trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmer og potensfunksjoner i problemløsning
 • kan bruke L´Hôpitals regel for å beregne grenser til funksjoner.
 • kan beregne de deriverte og anvende de deriverte til å analysere funksjoner og løse enkle praktiske problemer.
 • kan bygge enkelte praktiske matematiske modeller basert på funksjoner og analysere disse.

Generell kompetanse - Studentene:

 • kan utarbeide matematiske modeller for problemstillinger hentet fra både praktiske og teoretiske kontekster, samt gjøre rede for gyldigheten av modellene og begrensingene deres, både skriftlig og muntlig.
 • kan analysere matematiske modeller ved å bruke de analytiske tilnærmingene introdusert i dette emnet.
 • kan utforme egne matematiske resonnementer, presentere disse resonnementene i et presist matematisk språk og argumentere for gyldigheten deres, både skriftlig og muntlig.
 • kan tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, og tilbud om inntil 6 nettmøter med veiledning, samt desentraliserte samlinger. Deltagelse på nettmøter og samlinger er ikke obligatorisk. De desentraliserte samlingene er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte halvdagssamlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper. Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 45 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er 3 obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 skriftlige innleveringer som administreres gjennom den digitale læringsplattformen.
 • 1 muntlig presentasjon, som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

For å få adgang til eksamen må alle 3 arbeidskrav være godkjent.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

Eksamenstid er inntil 45 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: MAT-6051
 • Tidligere år og semester for dette emnet