høst 2024
HEL-6324 Ungdom og psykisk helse 13 - 18 år - 10 stp

Emnetype

Emnet er ei videreutdanning på masternivå. Emnet vil ikke bli arrangert dersom det er færre enn 15 søkere som takker ja til studieplass.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-6305 Fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi 5 stp
HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) 7 stp

Innhold

Videreutdanningen skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot ungdom fra 12 år. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til ungdom. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til ungdoms psykiske helse.

Temaer:

 • Introduksjon/forebygging/helsefremmende arbeid
 • Ungdom og psykisk helse
 • Trivsel, skolemiljø, fritid
 • Kropp, kosthold, søvn
 • Medvirkning
 • Selvmordsforebygging
 • Mobbing
 • Rusforebygging
 • Kriminalitetsforebygging
 • Tverrfaglig- og etatssamarbeid
 • Ungdom og internett

Videreutdanningen passer godt for fagpersoner som har erfaring fra arbeid med ungdom, skole, ungdomsklubb, helsetjeneste, politi, PPT, barnevern, utekontakt.


Hva lærer du

Etter bestått skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • Studenten skal ha inngående kjennskap til kunnskapsgrunnlaget for forebygging og helsefremming for ungdom.
 • Studenten skal ha inngående kunnskap om relevante teorier og spesielt sentrale faktorer (både risiko og beskyttende) som har betydning for ungdommer sin psykiske helse.
 • Studenten skal ha inngående kjennskap til relevant og nyere forskning på feltet ungdom og psykisk helse.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne identifisere, vurdere og analysere risiko- og beskyttende faktorer for ungdommers psykiske helse.
 • Studentene skal kunne vurdere og anbefale ulike forebyggende og helsefremmende tiltak ut fra informasjon om ungdommers behov, problemområder og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om hva som kan være virksomme tiltak.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter om forebygging i møte med problemstillinger knyttet til ungdommers psykiske helse, hvilke sentrale faktorer er det viktig å ha kunnskaper om, hva beskriver den forskningsbaserte kunnskapen om hva som kan være til hjelp. Her skal studentene både vise evne til refleksjon og kritisk tenkning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning (fysisk og digitalt). Første samlingen er en tredagers fysisk samling. Samlingen vil bestå av forelesninger og gruppearbeid. Samling to, tre og fire er digitale en-dagsamlinger. Disse samlingene vil også innebære forelesninger og ulike former for studentaktivitet.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 03.12.2024 09:00 (Utlevering)
09.12.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk tilstedeværelse (80 %) Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisningen (80 %)
 • Skriftlig arbeidskrav (1500 ord)
 • Skriftlig arbeidskrav (600 ord)

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Finnsnes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-6324
 • Tidligere år og semester for dette emnet