høst 2024
HEL-6321 Profesjonelle barnesamtaler - 10 stp

Emnetype

Videreutdanning på mastergradsnivå. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.

Opptakskrav

 • Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.
 • GSK, vitnemål fra videregående

Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.

Ved for mange kvalifiserte søkere, foretas loddtrekning blant disse.


Innhold

Videreutdanningen omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester.

Hva lærer du

Etter bestått skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

• Kunne redegjøre for prinsipper for dialogbaserte samtaler med barn. Herunder samtalens faseinndeling, kommunikative strategier som kan anvendes og betydningen av disse.

• Kunne redegjøre for progresjon i en undersøkende samtale.

• Kunne redegjøre for kjennetegn ved den utviklingsstøttende samtalen.

• Kunne redegjøre for forskjeller på undersøkende og utviklingsstøttende samtaler.

• Ha en grunnleggende kjennskap til barns utvikling og egenskaper som kan ha betydning for tilpasning av samtale til det enkelte barn sine forutsetninger

Ferdigheter:

• Kunne planlegge og gjennomføre en dialogbasert barnesamtale

• Kunne tilpasse en samtale til det enkelte barns utviklingsnivå og forutsetninger

• Kunne vurdere og avgrense egen rolle i undersøkelse av saker. Studenten skal være i stand til å evaluere egen praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger à 4 dager i løpet av semestret. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 25.11.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på samlingene Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Barnesamtale og videoopptak Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig plan for barnesamtalen Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • minimum 75 % deltagelse på alle samlingene
 • til første samling skal studenten levere et kort individuelt skriftlig refleksjonsnotat
 • mellom samlingene skal studenten gjennomføre en profesjonell barnesamtale og dokumentere denne ved videoopptak
 • studenten skal utarbeide en skriftlig plan for den profesjonelle barnesamtalen. Planen angir samtalens formål og beskrivelse av metode

Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen består av en oppsummerende tekst, hvor studenten evaluerer sin egen læringsprosess ut fra læringsutbyttebeskrivelsene. I teksten skal studenten knytte egne refleksjoner om barnesamtaler til pensumlitteraturen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-6321
 • Tidligere år og semester for dette emnet