Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

HEL-6321 Profesjonelle barnesamtaler - 10 stp


Ansvarlig enhet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Emnetype

Videreutdanning på mastergradsnivå. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.

Innhold

Videreutdanningen omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester.

Opptakskrav

Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.

Ved for mange kvalifiserte søkere, foretas loddtrekning blant disse.


Hva lærer du

Etter bestått skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

• Kunne redegjøre for prinsipper for dialogbaserte samtaler med barn. Herunder samtalens faseinndeling, kommunikative strategier som kan anvendes og betydningen av disse.

• Kunne redegjøre for progresjon i en undersøkende samtale.

• Kunne redegjøre for kjennetegn ved den utviklingsstøttende samtalen.

• Kunne redegjøre for forskjeller på undersøkende og utviklingsstøttende samtaler.

• Ha en grunnleggende kjennskap til barns utvikling og egenskaper som kan ha betydning for tilpasning av samtale til det enkelte barn sine forutsetninger

Ferdigheter:

• Kunne planlegge og gjennomføre en dialogbasert barnesamtale

• Kunne tilpasse en samtale til det enkelte barns utviklingsnivå og forutsetninger

• Kunne vurdere og avgrense egen rolle i undersøkelse av saker. Studenten skal være i stand til å evaluere egen praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger à 4 dager i løpet av semestret. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling.