høst 2024
BED-2022NETT Årsregnskap og god regnskapsskikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen kan avlegges på følgende steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta og Oslo.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2022 Årsregnskap og god regnskapsskikk 10 stp

Innhold

Emnet er et videregående emne i årsregnskap og god regnskapsskikk videregående. Faget har videre som mål å gi en fordypning i innregning og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper.
 • Kandidaten har bred kunnskap i regnskapsregler for små foretak.
 • Kandidaten kjenner til regnskapsregler for ideelle organisasjoner.
 • Kandidaten kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler.
 • Kandidaten kjenner til regelverket for noter og årsberetning.
 • Kandidaten har innsikt i internasjonal regnskapsregler og rapportering.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan innregne og måle de viktigste regnskapspostene og bruke de grunnleggende regnskapsprinsippene.
 • Kandidaten kan avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering for et AS.
 • Kandidaten kan utarbeide et enkelt konsernregnskap (uten skatt og minoriteter).
 • Kandidaten kan utarbeide skattepostene som er relatert til regnskapet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i regnskapsfaglige etiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan formidle regnskapsmessig informasjon til intern ledelse og eksterne revisorer.
 • Kandidaten har innsikt i lovverket for finansregnskapet, og kan anvende dette i diverse regnskapsfaglige problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. I tillegg er det nødvendig at studentene individuelt eller i grupper gjennom hele semesteret arbeider med oppgaver som er knyttet til de forskjellige emner. Det holdes et repetisjonsseminar på slutten av semesteret.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En innleveringsoppgave.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen avvikles i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2022NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet