høst 2024
BED-1007NETT Matematikk for økonomer - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-1007 Matematikk for økonomer 10 stp
MAT-6051 Introduksjon til kalkulus 5 stp
MAT-6052 Skolerettet kalkulus med programmering og beregninger 5 stp

Innhold

Emnet skal gi det nødvendige matematiske grunnlaget for økonomistudenter, og skal blant annet styrke evnen til logisk og analytisk problemtilnærming.

Emnet inneholder blant annet følgene temaer:

 • Grunnleggende matematikk

  • Algebra, faktorisering, likninger, likningssett, ulikheter, brøkregning, prosentregning, potensregning, regneoperasjonenes prioritet
 • Funksjoner med en variabel

  • Lineære-, polynom-, rasjonelle-, eksponential- og logaritmiske funksjoner
  • Derivering og drøfting av funksjoner med en variabel
  • Økonomiske funksjoner; inntekt-, kostnad-, profitt-, og nytte funksjoner
  • Elastisiteter
 • Finansmatematikk

  • Rekker
  • Serielån og annuitetslån
  • Sparing
  • Nåverdi
 • Integrasjon
 • Funksjoner med to variabler

  • Nivåkurver
  • Partiellderivasjon
  • Optimering med og uten bibetingelser
  • Lagrange metode
  • Cobb-Doglasfunksjon
  • Økonomiske funksjoner; inntekt-, kostnad-, profitt-, og nytte funksjoner

Hva lærer du

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i matematikk med spesielt fokus på anvendelse i økonomi. Etter bestått emne skal læringsutbyttet nedenfor være oppnådd.

Kunnskap:

 • Kandidaten skal ha forståelse av derivasjonsbegrepet, og hvilke muligheter dette gir i drøfting og optimering av økonomiske funksjoner, også i problemstillinger med flere variabler.
 • Kandidaten skal ha innsikt i funksjoner som beskriver inntekt, kostnad, profitt og etterspørsel, og knytte sammenhenger til grenseinntekt, grensekostnad, grenseprofitt og priselastisitet.
 • Kandidaten skal ha kjennskap til finansmatematiske problemer som nåverdi, låneannuiteter, oppsparingsannuiteter og nedbetaling av ulike former av lån.
 • Kandidaten skal ha en praktisk forståelse av integrasjonsbegrepet, også i økonomiske sammenhenger.
 • Kandidaten skal kjenne til funksjoner med to variabler, som Cobb-Douglasfunksjonen, og ha innsikt i optimering under bibetingelser med og uten bruk av Lagranges metode.

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne gjennomføre detaljerte analyser av funksjoner med én variabel, som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og rasjonale funksjoner, også i en økonomisk kontekst.
 • Kandidaten skal kunne analysere rekker, og løse finansmatematiske problemstillinger innen eksempelvis nåverdi, sparing og lån.
 • Kandidaten skal kunne analysere og drøfte funksjoner av flere variabler, inkludert Cobb-Douglasfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner.
 • Kandidaten skal kunne løse optimeringsproblemer med bibetingelser for funksjoner av flere variabler, herunder bruk av Lagranges metode.

Kompetanse:

 • Kandidaten skal gjennom tilegnede kunnskaper og ferdigheter kunne anvende det matematiske verktøyet til å løse problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.
 • Kandidaten skal ha det matematiske grunnlaget for anvendelse av matematikk i andre økonomiske emner på bachelor- og mastergradsnivå, og kunne tilegne seg ny økonomisk teori med matematisk innhold.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på konseptet omvendt klasserom (flipped classrom). Dette inkluderer blant annet læringsvideoer og webinarer. Det vil ikke være noe obligatorisk oppmøte gjennom semestret. Studentene vil bli fulgt opp faglig gjennom Canvas, med fokus på interaksjon.

Eksamen avholdes ved campus i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt på Finnsnes. I tillegg vil det bli avholdt skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentre vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering Godkjent – ikke godkjent
Innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene består av obligatoriske innleveringsoppgaver basert på problemstillinger knyttet til pensum.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt, og gjelder for både BED-1007 og BED-1007NETT.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen, og arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik, og Alta
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1007NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet