høst 2024
ALI-1120 Drama - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i dramasjangeren, særlig i den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg hovedverker fra antikken og fram til vår tid og innføring i sentrale analysebegreper.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • kjennskap til sentrale trekk ved den vestlige tradisjon innenfor dramatisk diktning
 • kunnskap om de forskjellige sjangere innenfor den dramatiske diktningen
 • kjennskap til sentrale teoridannelser i forhold til dramasjangeren
 • oversikt over litteraturhistoriske epoker

Ferdigheter

Studenten kan:

 • levere selvstendige analyser av dramatekster
 • presentere et resonnement som svarer på gitte problemstillinger innenfor faget
 • gjenkjenne sentrale kjennetrekk ved litteraturhistoriske epoker
 • bruke kontekstuell kunnskap i analysen av den enkelte dramatekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse. Den foregår i klasserommet og streames på Zoom.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.12.2024 09:00 (Utlevering)
04.12.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En skriftlig oppgave (4-6 sider) innen fastsatt frist og seinest innen to uker før skoleeksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ALI-1120
 • Tidligere år og semester for dette emnet