vår 2024
SIK-2601 Krisehåndtering og kommunikasjon - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.

Søknadsfrist: 03.01.2024


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SIK-2512 Krisehåndtering og kommunikasjon 10 stp

Innhold

 • Krisehåndtering og kommunikasjon er nøkkelkunnskap i forbindelse med problemstillinger studentene vil være i kontakt med i arbeidslivet. Det legges vekt på at sikkerhetsteorier er ganske praktiske av seg, og at studentene i mange omganger lærer seg ‘best practice’. Videre introduserer emnet teorier om kriser og krisehåndtering. Media og krisehåndtering i en historisk kontekst
 • Begreper innen krisehåndtering og kommunikasjon
 • Refleksjon rundt hva en krise er og hvordan den oppfattes av befolkningen og media
 • Gjennomgang av viktige aktører innen krisehåndtering (fra lokalt til internasjonalt nivå, og fra samfunns- til individnivå
 • Case-eksempler på krisehåndtering og kommunikasjon på lokalt til nasjonalt nivå
 • Grenseoverskridende kriser
 • Sosiale medier

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har grunnleggende forståelse for krisehåndtering som teoretisk fenomen, og hvordan det er i praksis.
 • kan noe historie om mediedekning av kriser både på internasjonalt og nasjonalt nivå - fra telegraf til sosiale medier.
 • kjenner til de viktigste aktørene innen krisehåndtering i Norge, og grensesnittet disse har mot hverandre.
 • er oppdatert på seneste forskning på feltet krisehåndtering.
 • skal ha en dypere kunnskap om grenseoverskridende kriser.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan analysere og reflektere over offentlige og private organisasjoners problemstillinger og dilemmaer ved krisehåndtering og kommunikasjon.
 • kan bruke pensum for til å analysere og drøfte forskjellige problemstillinger innen krisehåndtering og media - både mellom organisasjonene ved et skadested, men også utad fra aktørene ved skadestedet og til journalister.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • kan formidle kunnskap om offentlige aktører og deres arbeid med krisehåndtering.
 • er i stand til å på egenhånd tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan være enkelte deler som foreleses på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, eventuelle gjesteforelesninger og obligatoriske arbeidskrav. Undervisningen er fordelt over 3 samlingsuker og utgjør ca. 45 undervisningstimer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.04.2024 09:00 (Utlevering)
15.04.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell innlevering Godkjent – ikke godkjent
Innlevering i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To obligatoriske arbeidskrav som gis i samlingsukene eller mellom samlingsukene og kommer i tillegg til planlagt undervisning.

 • en skriftlig individuell innlevering
 • en skriftlig innlevering i gruppe

(Det kan bli aktuelt med en obligatorisk PowerPoint presentasjon og fremføring av den individuelle oppgaven eller gruppeoppgaven. Fremføring av gruppeoppgaven vil medføre personlig oppmøte).


Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Kirkenes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2601
 • Tidligere år og semester for dette emnet