vår 2024
SVF-1601 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.

Søknadsfrist: 03.01.2024


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-1203 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging 10 stp

Innhold

Rammer for emnet er kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging, samt planleggingsprosesser på kommunalt nivå.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • skal ha kunnskap om hvordan kommunale planleggings- og beslutningssystemer er bygget opp, og innsikt i rollefordelingen mellom administrasjon og politikk.
 • skal kjenne de ulike lover og regler som planleggingen bygger på
 • skal kjenne til hvilke krav sentrale myndigheter stiller til kommunene når det gjelder vektlegging av samfunnssikkerhet

Ferdigheter:

Studenten...

 • skal kunne anvende relevante verktøy knyttet til kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging.
 • skal vite hva som kjennetegner god beredskap på lokalt, interkommunalt og regionalt nivå
 • skal vite hvilke faktorer som påvirker kommuners evne til å opparbeide god beredskap

Generell kompetanse:

Studenten...

 • skal kunne bidra faglig til å opparbeide og/eller opprettholde beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanlegging
 • skal kunne utarbeide og/eller vedlikeholde og skape oppmerksomhet rundt beredskaps- og kriseplaner på kommunalt nivå, samt ivaretakelsen av sikkerhetshensyn i kommunenes arealplanlegging

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning med om lag 24 timer forelesning og 12 timer øvinger/seminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.04.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

To skriftlige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To skriftlige innleveringer.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kirkenes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1601
 • Tidligere år og semester for dette emnet