vår 2024
REI-1106 Kommunikasjon og storytelling - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.

Søknadsfrist: 12.03.2024


Innhold

Emnet har fokus på historiefortelling/storytelling. Fortellinger fyller et fundamentalt menneskelig behov for å lage forbindelser mellom de personlige erfaringer og samfunnsmessige analyser. Vi lager visjoner for fremtiden gjennom fortellinger. Fortellinger som tegner opp visjoner for et sted, en bedrift eller et produkt. Det er de gode fortellinger som beveger et publikum eller et marked. I dette kurset vil vi gjennom praktisk øvelser og analyser få mer innsikt i betydningen av tekstlig, visuell og digital historiefortelling.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om formidling på ulike kommunikasjonsflater
 • forstår sammenhengen mellom ulike kommunikasjonsuttrykk
 • har grunnleggende kunnskap om storytelling

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere visuelt, muntlig og digitalt innhold
 • reflektere rundt formidling til ulike målgrupper
 • bruke relevant kommunikasjonsteori i storytelling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • samarbeide og kommunisere profesjonelt om visuell, muntlig og digital storytelling
 • reflektere rundt etiske problemstillinger i kommunikasjon og storytelling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, workshops, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

Evaluering av emnet i henhold til Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning sine retningslinjer for evaluering.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.06.2024 09:00 (Utlevering)
10.06.2024 14:00 (Innlevering)
5 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig frammøte Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Tilstrekkelig frammøte, 70%

Skriftlig oppgave

Muntlig presentasjon


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kirkenes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1106
 • Ekstra informasjon
 • Studiested Kirkenes:

  Samling 1 går onsdag 10.04 og torsdag 11.04.2024 i uke 15.

  Samling 2 går tirsdag 7.05 og 08.05.2024 i uke 19.

 • Tidligere år og semester for dette emnet