vår 2024
BED-2113 Finansielle instrumenter - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Dette emnet gir en innføring i finansielle instrumenter. Emnet tar opp hvordan instrumentene prises, hvordan de hensiktsmessig kombineres til porteføljer, og hvordan disse kan brukes i sikringsøyemed.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om finansielle instrumenter, og forstå prinsippene som ligger til grunn i prissetting og risikovurdering av disse.
 • Ha kunnskap om porteføljeteori, og hvordan ulike instrumenters kontantstrøm kan gjenskapes ved bruk av andre instrumenter.
 • Ha kunnskap om hvordan finansielle instrumenter kan brukes innenfor risikostyring.

Ferdigheter:

 • Kunne sette sammen finansielle instrumenter til porteføljer for å oppnå ønskede effekter.
 • Kunne beregne pris og avkastning for finansielle instrumenter, både enkeltvis og i porteføljer.
 • Kunne beregne og tolke risikomål for finansielle instrumenter.
 • Kunne bruke digitale verktøy (som Excel) i beregningsarbeidet.

Kompetanse:

 • Være i stand til å begrunne hvordan finansielle instrumenter kan kombineres for å generere ønskede kontantstrømmer, både spekulativt og i sikringsøyemed.
 • Være i stand til å forklare teorien rundt de ulike prisingsmodellene, samt være i stand til å argumentere for hvordan endringer i underliggende faktorer forventes å påvirke markedskursen til de finansielle instrumentene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer og praktiske øvelser ved bruk av digitale verktøy som Excel o.l.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En individuell innleveringsoppgave.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2113
 • Tidligere år og semester for dette emnet