vår 2024
FRI-2260 Lederrollen i friluftsliv og naturguiding - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på 3. året ved bachelorprogrammet i arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT, men kan tas som enkeltemne for studenter med nødvendige forkunnskaper og etter indivduell søknad.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

Generell studiekompetanse

Årstudium i friluftsliv eller liknende

Snø og Skredkunnskap på nivå med videregående skredkurs i skredstigen til Norsk Fjellsportforum.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1, FRI-1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2, FRI-1443 Arctic Winter friluftsliv, FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn

Innhold

Emnet tar for seg lederrollen i friluftsliv og naturguiding. Emnet er utviklet for å gi en avslutning på det gjennomgående fagområdet lederrollen i natur i vårt treårige Bachelorprogram. På første året blir dette satt inn i en friluftsliv - og veilederkontekst. På andreåret blir lederrollen knyttet til det naturbaserte reiselivet og naturguiding. Studentene har gjennom de to første studieårene og tilknyttet praksis vært gjennom en utviklingsprosess knyttet til lederrollen i natur. Dette emnet bygger videre på denne utviklingsprosessen, både gjennom teoretiske tilnærminger til lederrollen i natur og gjennom utfordrende ferder i variert natur. Emnet inneholder ferder der studentene blir eksponert for lederrollen i natur. Her møter de situasjoner og erfaringer som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning med faglærer og medstudenter. Emnet oppsummerer og styrker studentenes faglige og personlige utviklingsprosess knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding. Emnet er en avslutning på studentenes utviklingsprosess gjennom utdanningen, og er samtidig en forberedelse på deres fremtidige utøvelse av og utvikling i profesjonsrollen i friluftsliv og naturguiding.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Har kunnskap om friluftslivets egenart og verdiorientering knyttet til lederrollen i natur.
 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, metoder og HMS knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ledelse og beslutningstaking knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sikkerhetsarbeid, usikkerhet og uforutsette situasjoner knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor metoder og HMS relevant for lederrollen i friluftsliv og naturguiding
 • Kunnskap om ulike tilnærminger til ledelse av grupper i natur
 • Kunnskap om ulike tilnærminger til beslutningstaking ved ledelse av grupper i natur
 • Redegjøre for ulike profesjonsroller i friluftsliv og naturguiding.

Ferdigheter

 • Anvende faglig relevante metodesett og uttrykksformer for å ta beslutninger og lede grupper i natur.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse av lederrollen i friluftsliv og naturguiding.
 • Gi og motta veiledning under utøvelse av lederrollen og justere denne under veiledning av medstudenter og faglærer.
 • Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til å planlegge, gjennomføre og lede grupper, samt planlegge og ivareta HMS for grupper i friluftsliv og naturguiding.

Generell kompetanse

 • Delta i diskusjoner om, og videreutvikle en felles yrkesetisk og verdiorientert profesjonsstandard, knyttet til lederrollen friluftsliv og naturguiding.
 • Planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere egen og andres læring gjennom seminarer og ferder i natur i tråd med en yrkesetisk og verdiorientert profesjonsstandard.
 • Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til usikkerhet og håndtering av uforutsette situasjoner til å planlegge og kritisk vurdere HMS for grupper i friluftsliv og naturguiding.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen og læringsaktivitetene i emnet gjennomføres i form av praktisk øving på lederrollen i gruppe på flere-dagers ferder i variert arktisk natur. På ferdene jobber studentene i grupper i varierende størrelse. Ferdene planlegges og forberedes med mål om å oppnå gode læringssituasjoner knyttet til lederrollen og beslutningstaking i natur. Faglærere og medstudenter vil delta aktivt i veiledning og evaluering av studentene på ferdene. I tilknytning til ferdene gjennomføres forelesninger, seminarer, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, oppgaver, studentfremlegg, digital læring og veiledning. Emnet avsluttes med et seminar der studenten skal presentere en oppsummering av deres læring i emnet, deres utvikling knyttet til lederrollen og perspektiver på profesjonsrollen.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 29.05.2024 09:00 (Utlevering)
31.05.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Undervisning Godkjent – ikke godkjent
For/etterarbeid og gjennomføring av ferder Godkjent – ikke godkjent
Ledelse i gruppe Godkjent – ikke godkjent
Veiledning Godkjent – ikke godkjent
Seminar Godkjent – ikke godkjent
HMS-plan Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80 % deltakelse i all læringsaktivitet. I tilegg må studenten ha godkjent følgende:

 • Godkjent deltagelse i planlegging, gjennomføring og etterarbeid i alle ferder knyttet til emnet
 • Godkjent utøvelse av ledelse i gruppe under veiledning
 • Godkjent utøvelse av veiledning og tilbakemelding til medstudenter
 • Deltakelse og fremlegg på avsluttende seminar
 • Godkjent HMS-plan knyttet til turplanlegging
 • Godkjent skriftlig innlevering knyttet til beslutningstaking

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FRI-2260
 • Tidligere år og semester for dette emnet